KSUL 89 INS 26691/2015-A-19
KSUL 89 INS 26691/2015-A-19

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Vratislavem Morvayem v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka)-manželé: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano a Hana anonymizovano , nar.: 12.01.1954, oba bytem: Březenecká 4750, 430 04 Chomutov, o insolvenčním návrhu spojené m s návrhem na povolení oddlužení dlužníka,

takto:

Výrok II. usnesení ze dne 3.11.2015, č.j. KSUL 89 INS 26691/2015-A-6 s e m ě n í t a k , že se záloha na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á .

Od ůvo d ně n í:

Usnesením ze dne 3.11.2015, č.j. KSUL 89 INS 26691/2015-A-6 insolvenční soud uložil dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč, ke krytí nákladů řízení, neboť dlužník má majetek zanedbatelné hodnoty a jeho příjmy nepostačují k uspokojení nezajištěných věřitelů v minimální výši 30%.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, jež bylo doručeno soudu dne 6.11.2015, kterým napadl výši vyměřené zálohy. S ohledem na skutečnost, že podané odvolání nebylo podepsáno, vyzval soud dlužníka k odstranění vad podání Usnesením ze dne 9.11.2015, č.j.: -A-10. K výzvě soudu dlužník vady podání odvolání odstranil.

Na základě podaného odvolání soud prvního stupně napadené rozhodnutí přezkoumal a dospěl k závěru, že záloha byla dlužníku uložena předčasně a lze podanému odvolání zcela vyhovět.

Soud proto podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnil rozhodnutí č.j. KSUL 89 INS 26691/2015-A-6 ze dne 3.11.2015 tak, že se záloha neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř. ve smyslu § 7 IZ).

V Ústí nad Labem dne 11. prosince 2015

Mgr. Vratislav Morvay v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vachovcová