KSUL 89 INS 18631/2015-B
KSUL 89 INS 18631/2015-B

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl asistentkou soudce Mgr. Vladimírou Kodatovou ve věci dlužníka Bronislava anonymizovano , anonymizovano , IČO: 11460831, bytem a sídlem Třebízského náměstí 520, 439 42 Postoloprty, insolvenční správce Ing. Richard Jasinský, IČO: 73356093, se sídlem Moskevská 251/32, 101 00 Praha 1, v rámci dohlédací činnosti soudu,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26.5.2016, č.j.: 89 INS 18631/2015-25, se zrušuje.

II. Soud vyzývá věřitele č. 23-Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, aby se ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení písemně vyjádřil k návrhu věřitele č. 3 na č.l. B-21/3 ins. spisu, které je připojeno, zejména zda souhlasí s postupem a způsobem zpeněžení navrhovaným věřitelem č. 3.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26.5.2016, č.j.: 89 INS 18631/2015-25, vyzval soud věřitele JUDr. Mareš Ondřej LL.M., IČ: 66253799, sídlem: Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, aby se vyjádřil k návrhu prvého zajištěného věřitele. S ohledem na skutečnost, že soud vyzval chybně věřitele č. 17, přihláška pohledávky P23, namísto věřitele č. 23, přihláška pohledávky P29, zrušil soud toto chybné usnesení (výrok I.) a vyzval věřitele č. 23-Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, aby se k připojenému návrhu vyjádřil (výrok II.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zák.č. 121/2008 Sb., § 36a odst. 5 zák.č. 6/2002 Sb.).

V Ústí nad Labem dne 3.6.2016

Mgr. Vladimíra Kodatová, v. r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Hana Škopková isir.justi ce.cz