KSUL 89 INS 17371/2016-A-16
KSUL 89 INS 17371/2016-A-16

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Vratislavem Morvayem v insolvenční věci dlužníka-manželů Bohumila anonymizovano , anonymizovano a Jitky anonymizovano , anonymizovano , IČO: 72737280, oba bytem Kamenná 195/1, 415 01 Újezdeček, o odvolání dlužníka proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka Bc. Milana Horáka o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 89 INS 17371/2016-A-11 ze dne 26.9.2016 vydané vyšším soudním úředníkem Bc. Milanem Horákem s e m ě n í t a k , že se povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení navrhovateli neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.:-A-11 ze dne 26.09.2016 , byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč, a to z důvodu, že dlužník (oba manželé) byl opakovaně vyzván k doplnění svého návrhu na povolení oddlužení (usnesením ze dne 27.7.2016 a 8.9.2016), ovšem dlužník tyto povinnosti do dne vydání tohoto rozhodnutí nesplnil, takže soud dospěl k názoru, že úpadek nebude možné řešit oddlužením, nýbrž konkursem. Toto usnesení bylo dlužníku (oběma manželům) doručeno dne 3.10.2016.

Dlužník proti shora nadepsanému usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání (podání odevzdáno orgánu, který má povinnost ho doručit, tj. provozovateli poštovních služeb dne 13.10.2016), jež bylo soudu doručeno dne 14.10.2016. Dlužník namítal, že nesouhlasí s uloženou povinností a její výší.

Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení (rovněž dle ust. § 7 IZ i v insolvenčním řízení) lze dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 36d odst. 2 občanského soudního řádu, v případech, kdy podle zákona jedná a rozhoduje samosoudce, příslušejí mu práva a povinnosti předsedy senátu. Podle § 12 odst. 1 IZ jedná a rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech v prvním stupni jediný soudce (samosoudce).

Samosoudce insolvenčního soudu přezkoumal dlužníkem uplatněné odvolání a dospěl k názoru, že toto je důvodné, neboť v posuzovaném případě nejsou dány důvody pro to, aby soud úpadek dlužníka řešil jinak, než navrhovaným oddlužením. Z tohoto důvodu proto dle § 108 odst. 1 věta poslední IZ nejsou dány důvody pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Samosoudce tak dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro to, aby dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, změnil rozhodnutí vyššího soudního úředníka č.j.-A-11 ze dne 26.09.2016, tak, že se povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního zákona neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet adresátovi, jemuž je písemnost doručována zvláštním způsobem, ode dne, kdy mu byla takto doručena (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 16. listopadu 2016

Mgr. Vratislav Morvay, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lenka Čapková