KSUL 89 INS 15000/2016-A-13
KSUL 89 INS 15000/2016-A-13

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Vratislavem Morvayem v insolvenční věci dlužníka-Luboše anonymizovano , anonymizovano , IČO: 61364479, trvale bytem Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří, korespondenční adresa: Obchodní 678, 411 08 Štětí, o odvolání dlužníka proti rozhodnutí asistentky soudce Mgr. Vladimíry Kodatové o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení,

takto:

Výrok usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.: KSUL 89 INS 15000/2016-A11, ze dne 29.8.2016, vydaného asistentkou soudce Mgr. Vladimírou Kodatovou, kterým byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, s e m ě n í t a k , že se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.:-A11, ze dne 29.8.2016, byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,-Kč, a to z důvodu, že nedoložil souhlas věřitelů, jejichž pohledávky vznikly z dlužníkova podnikání, při navrhovaném řešení dlužníkova úpadku oddlužením. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 1.9.2016.

Dlužník proti shora nadepsanému usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání (podání odevzdáno orgánu, který má povinnost ho doručit, tj. provozovateli poštovních služeb dne 5.9.2016), jež bylo soudu doručeno dne 6.9.2016. Dlužník namítal, že nesouhlasí s uloženou povinností a její výší.

Proti rozhodnutí vydanému asistentem soudce v občanském soudním řízení (rovněž dle ust. § 7 IZ i v insolvenčním řízení) lze dle ust. § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, ve spojení s ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Podle ust. § 36d odst. 2 občanského soudního řádu, v případech, kdy podle zákona jedná a rozhoduje samosoudce, příslušejí mu práva a povinnosti předsedy senátu. Podle § 12 isir.justi ce.cz odst. 1 IZ jedná a rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech v prvním stupni jediný soudce (samosoudce).

Samosoudce insolvenčního soudu přezkoumal dlužníkem uplatněné odvolání a dospěl k názoru, že toto je důvodné.

Na uvedenou věc se vztahuje rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 8511/2016, 2 VSPH 1471/2016-A-16, ze dne 25.8.2016. Podle tohoto rozhodnutí, pokud jde o nedoplatky z titulu sociálního a zdravotního pojištění, není jejich vznik podmíněn tím, zda dlužník má status podnikatele ve smyslu soukromoprávní úpravy (dřívější nebo současné). Není tu rozhodné, zda příjem (vyměřovací základ) pochází z podnikání dlužníka nebo z jeho závislé činnosti, tj. daný zákonný odvod nemá původ v dlužníkově podnikání potud, že nebýt dlužníkova podnikání, povinnost takového zákonného odvodu by dlužníku nevznikla.

Ač dlužník označil jeden ze závazků za závazek z podnikání (jde o závazek vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky), v kontextu výše uvedeného rozhodnutí má v tuto chvíli insolvenční soud za to, že uvedený závazek ve smyslu ust. § 389 odst. 1 písm. b) IZ není závazkem z podnikání, pokud se dále v tomto insolvenčním řízení neprokáže opak. Soud tak neshledává na straně dlužníka v tuto chvíli důvody pro odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Podle § 108 odst. 1 poslední věta IZ insolvenční soud neuloží povinnost zaplatit zálohu dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Soud tak dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro to, aby dle ust. § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, ve spojení s ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, změnil rozhodnutí asistentky soudce č.j. KSUL 89 INS 15000/2016-A11, ze dne 29.8.2016, tak, že se záloha na náklady insolvenčního zákona neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet adresátovi, jemuž je písemnost doručována zvláštním způsobem, ode dne, kdy mu byla takto doručena (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 20. září 2016

Mgr. Vratislav Morvay v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kateřina Matoušková