KSUL 85 INS 5957/2016-B-9
KSUL 85 INS 5957/2016-B-9

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , trv. bytem Farní 54, 413 01 Vrbice-Vetlá, insolvenční správce JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, IČO: 04820894, se sídlem Lukavická 16, 301 00 Plzeň, provozovna Masarykova 33, 412 01 Litoměřice,

takto:

Soud v souladu s ust. § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění (dále jen IZ ), a i v působnosti věřitelského výboru povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku zapsaného v majetkové podstatě dlužníka pod body N10-N11-spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši id. 3/4 na nemovitostech-pozemek p.č. St. 6/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. St. 6/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Vetlá, č.p. 54, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č. St. 6/2. Výše uvedené nemovitosti jsou zapsány na LV č. 172 pro k.ú. Vetlá, obec Vrbice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, který je předmětem zajištění, osobě dlužníku blízké-sestře dlužníka paní Gabriele anonymizovano , nar. , trvale bytem .

Odůvodnění:

Dne 14. 03. 2016 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , trv. bytem Farní 54, 413 01 Vrbice-Vetlá, spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Usnesením č.j.-A-9, KSUL 85 INS 5957/2015-B-1 ze dne 08. 04. 2012 soud zjistil úpadek dlužníka. Insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, IČO: 04820894, se sídlem Lukavická 16, 301 00 Plzeň, provozovna Masarykova 33, 412 01 Litoměřice, a současně soud povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením.

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 10. 06. 2016 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a současně bylo určeno, že působnost věřitelského výboru vykonává insolvenční soud.

Dne 06. 09. 2016 byla soudu doručena žádost sestry dlužníka Gabriely anonymizovano o udělení souhlasu ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka sepsaného pod položkou N10-N11 sestře dlužníka v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ. Důvodem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty má dle navrhovatelky být skutečnost, že předmětnou nemovitost užívá ke společnému bydlení s dlužníkem a svojí isir.justi ce.cz matkou, a navíc je navrhovatelka prozatím jediným skutečným zájemcem o koupi spoluvlastnického podílu dlužníka na popsaných nemovitostech.

Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a)-e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání matku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v odůvodněných případech udělit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání, jen osoba, která návrh podala.

Soud návrh posoudil a došel k závěru, že neexistují důvody pro neschválení výjimky. V daném případě bude zpeněžována podíl dlužníka na nemovitosti, přičemž další podíl o velikosti 1/4 vlastní matka dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , která je taktéž v insolvenčním řízení (vedeno zdejším soudem pod sp.zn. KSUL 89 INS 5981/2016). V tomto řízení bude zpeněžován zbylý podíl, o jehož koupi navrhovatelka taktéž projevila zájem a i zde žádá o výjimku z nabývání. V ideálním případě by pak došlo k prodeji obou podílů jedné osobě, což výrazně zvyšuje možnost zpeněžit nemovitost jako celek za co nejvyšší cenu. Nadto nedojde k narušení sociálních vazeb dlužníka, navrhovatelky a všech dalších členů dlužníkovi rodiny bydlící v předmětné nemovitosti. Soud má za to, že v tomto případě jsou splněny všechny zákonné podmínky uvedené v ust. § 295 odst. 3 IZ, a proto výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké dlužníkovi, sestře dlužníka z výše popsaných důvodů udělil.

Soud nad rámec uvedeného dodává, že udělení výjimky automaticky neznamená prodej podílu na nemovitosti ve vlastnictví dlužníka osobě blízké, insolvenční správce je i nadále vázán pokyny zajištěného věřitele směřující ke způsobu zpeněžení nemovitosti.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Odvolání může podat jen osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 IZ).

V Ústí nad Labem dne 20. září 2016 Mgr. Jáchym Oswald v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Eva Adamcová