KSUL 85 INS 3062/2016-B-33
KSUL 85 INS 3062/2016-B-33

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl asistentkou soudce Mgr. Květoslavou Viktorýnovou v insolvenční věci dlužníka-manželů Davida anonymizovano , anonymizovano , a Mgr. Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , oba trv. bytem Okružní 71, 405 02 Děčín- Nebočady, oba právně zastoupeni Mgr. Martou Hrubešovou, advokátka, se sídlem Na Příkopech 1228, 407 47 Varnsdorf, insolvenční správce PhDr. Pavel Körner Ph.D., IČO: 02735148, se sídlem Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem, provozovna Masarykovo nám. 20, 405 01 Děčín, o schválení způsobu oddlužení,

takto:

Soud v souladu s ust. § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění (dále jen IZ ), a i v působnosti věřitelského výboru povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku zapsaného v majetkové podstatě dlužníka Davida anonymizovano pod bodem N1-spoluvlastnický podíl dlužníka Davida anonymizovano ve výši id. 1/2 na níže uvedených nemovitostech-byt č. 313/20 vymezen v budově: Děčín XXXII-Boletice nad Labem, č.p. 313 bytový dům, stojící na pozemku p.č. 811 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 411 m2, zapsané na LV č. 1037 (byt) a na LV č. 1021 (bytový dům a pozemek) vše pro k.ú. Boletice nad Labem, obec Děčín, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, dále spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti 611/14271 na společných částech domu: Děčín XXXII-Boletice nad Labem, č.p. 313 bytový dům, zapsaného na LV č. 1021 pro k.ú. Boletice nad Labem, obec Děčín, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti 611/14271 na pozemku p.č. 811 zastavění plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří o výměře 422 m2, zapsané na LV č. 1021 pro k.ú. Boletice nad Labem, a obec Děčín, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, který je předmětem zajištění, osobě dlužníku blízké-dceři dlužníka, paní Michaele anonymizovano , nar. , trvale bytem .

Odůvodnění:

Dne 10. 02. 2016 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka-manželů Davida anonymizovano , anonymizovano , a Mgr. Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , oba trv. bytem Okružní 71, 405 02 Děčín-Nebočady, spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Usnesením č.j.-A-8, KSUL 85 INS 3062/2016-B-1 ze dne 23. 02. 2016 soud zjistil úpadek dlužníka. Insolvenčním správcem byl ustanoven PhDr. Pavel Körner Ph.D., a současně soud povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením.

Usnesením č.j.-B-13 ze dne 06. 06. 2016 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a současně bylo určeno, že působnost věřitelského výboru vykonává insolvenční soud. isir.justi ce.cz udělení souhlasu ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka sepsaného pod položkou N1-dcerou v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ. Důvodem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty má dle navrhovatelky být skutečnost, že předmětnou nemovitost užívá k bydlení matka dlužníka (babička navrhovatelky), které je již 87 let a současně babička navrhovatelky je podílovou spoluvlastnicí druhé poloviny bytu, kdy matka dlužníka (babička navrhovatelky) s ohledem na výše uvedené skutečnosti finanční problémy svého syna i s ohledem na skutečnost, že ohrožují i její bydlení špatně psychicky snáší a výše popsané nemovitosti tedy matka dlužníka považuje za svůj domov, proto, aby navrhovatelka, dcera dlužníka zajistila své babičce klidné stáří a své rodině pomohla vyřešit otázku bydlení by si ráda spoluvlastnický podíl dlužníka, Davida anonymizovano na výše popsaných nemovitostech odkoupila do svého výlučného vlastnictví.

Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a)-e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání matku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v odůvodněných případech udělit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání, jen osoba, která návrh podala.

Soud návrh posoudil a došel k závěru, že neexistují důvody pro neschválení výjimky. V daném případě bude zpeněžován podíl dlužníka na nemovitostech, přičemž další podíly o velikosti id.1/2 vlastní matka dlužníka. V ideálním případě by pak došlo k prodeji spoluvlastnického podílu dlužníka, dceři dlužníka a vnučky druhé podílové spoluvlastnice nemovitostí, která chce vyřešit potřeby bydlení své rodiny a současně zajistit klidné stáří své babičce. Nadto nedojde k narušení sociálních vazeb dlužníka, navrhovatelky a všech dalších členů dlužníkovi rodiny bydlící v předmětné nemovitosti. Soud má za to, že v tomto případě jsou splněny všechny zákonné podmínky uvedené v ust. § 295 odst. 3 IZ, a proto výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké dlužníkovi, dceři dlužníka z výše popsaných důvodů udělil, a to již proto, že zpeněžování spoluvlastnických podílů dlužníků na bytech jsou vždy komplikovanější, neboť o tyto spoluvlastnické podíly není příliš velký zájem.

Soud nad rámec uvedeného dodává, že udělení výjimky automaticky neznamená prodej podílu na nemovitosti ve vlastnictví dlužníka osobě blízké, insolvenční správce je i nadále vázán pokyny zajištěného věřitele směřující ke způsobu zpeněžení nemovitosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Odvolání může podat jen osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 IZ).

V Ústí nad Labem dne 10. srpna 2017 Mgr. Květoslava Viktorýnová v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Jana Zimová