KSUL 85 INS 29434/2014-A-8
KSUL 85 INS 29434/2014-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci dlužníka: manželů a) Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Boženy Němcové 2406, 415 01 Teplice, b) Kateřina anonymizovano , nar. 02.04.1967, bytem Boženy Němcové 2406, 415 01 Teplice, IČ: 47304871 (živnost přerušena), o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Soud n a ř i z u j e na návrh soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice, Husitská 692/3, 415 01 Teplice, předběžné opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ, kterým omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) IZ tak, že se umožňuje soudnímu exekutorovi provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitostí, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod č.j. 69 EXE 27/2014, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného Pavla anonymizovano , zapsaných na LV č. 1059 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro obec Teplice a katastrální pracoviště Teplice, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č.j. k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění :

Dne 30.10.2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení manželů-dlužníka: a) Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Boženy Němcové 2406, 415 01 Teplice, b) Kateřiny anonymizovano , nar. 02.04.1967, bytem Boženy Němcové 2406, 415 01 Teplice.

Podáním doručeným soudu dne 11.11.2014 navrhl soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda, Exekutorský úřad Teplice, insolvenčnímu soudu, aby vydal předběžné opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ.

Navrhovatel uvedl, že byl pověřen provedením exekuce proti dlužníku Pavlu anonymizovano nařízené usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 16.01.2014, č.j. 69 EXE 27/2014-7. Exekuce je vedena pro pohledávku oprávněné Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČO: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, ve výši 48.183,-Kč s přísl. Exekučním příkazem č.j. 110 EX 43/14-100 ze dne 27.02.2014 bylo rozhodnuto o provedení exekuce prodejem nemovitostí ve vlastnictví dlužníka (povinného) zapsaných na LV č. 1059 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro obec. Soudní exekutor nařídil v této věci dražební jednání na den 30.09.2014. Při dražbě učinil nejvyšší příklep dražitel Barbora Hocká a usnesením soudního exekutora ze dne 30.09.2014, č.j. 110 08.10.2014 podal odvolání proti provedené dražbě a dne 29.10.2014 podal odvolání proti nařízení dražebního jednání. Následně dne 31.10.2014 pak dlužník podal insolvenční návrh, o kterém dosud nebylo soudem rozhodnuto (dlužník byl vyzván k doplnění insolvenčního návrhu).

Navrhovatel má za to, že za situace, kdy k udělení příkladu došlo ještě před zahájením insolvenčního řízení dlužníka, je hospodárné již zahájenou realizaci dražby dokončit. Budou tak dle jeho názoru šetřena práva vydražitele (ten očekává dokončení řízení prodeje nemovitosti) a žádným negativním způsobem nebude zasaženo do práv věřitelů v rámci již zahájeného insolvbenčního řízení, neboť navrhovatel žádá, aby případný výtěžek zpeněžení byl vydán insolvenčnímu správci.

K prokázání svých tvrzení předložil navrhovatel usnesení Okresního soudu v Teplicích č.j. 69 EXE 27/2014-7, sp .zn 110 Ex 43/14 ze dne 16.01.2014, usnesení soudního exekutora č.j. 110 Ex 43/14-209, ze dne 14.08.2014, kterou se vydává dražební vyhláška, exekuční příkaz č.j. č.j. 110 EX 43/14-100 ze dne 27.02.2014 a usnesení o příklepu, č.j. 110 Ex 43/14-250, ze dne 30.09.2014.

Ustanovení § 82 odst. 1 písm. b) IZ umožňuje soudu z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením, povolit v exekuci její provádění za podmínek v předběžném opatření stanovených např. tak, aby dosažený výtěžek dosažený zpeněžením majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení.

Insolvenční soud pečlivě zvážil argumenty navrhovatele a dopěl k závěru, že podaný návrh je důvodný.

Podle § 82 odst. 2, písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

V daném případě má soud za to, že jak z hlediska hospodárnosti, tak i z hlediska rychlosti řízení je vhodné dokončit prodej nemovitostí v probíhajícím exekučním řízení, zejména za situace, kdy již došlo k udělení příklepu konkrétní osobě. Navíc dlužník v daném případě podal insolvenční návrh až po udělení příklepu, a navrhovatel sám žádá, aby výtěžek byl vydán insolvenčnímu správci. Zároveň shora uvedený postup není na škodu společnému zájmu všech věřitelů.

Soud z výše uvedených důvodů návrhu na vydání předběžného opatření zcela vyhověl.

P o u č e n í :Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 12. listopadu 2014 Mgr. Jáchym Oswald v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Eva Adamcová