KSUL 85 INS 29214/2014-B-28
KSUL 85 INS 29214/2014-B-28

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudní tajemnicí Mgr. Monikou Vejdělkovou v insolvenční věci dlužníka: manželů Václava anonymizovano , anonymizovano , a Evy anonymizovano , anonymizovano , oba trv. bytem Kyjická 4770, 430 04 Chomutov, insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO: 29414873, se sídlem Praha 4-Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, provozovna Boženy Němcové 575, 432 01 Kadaň, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Navrhovatelce Zdence Pálkové, bytem , se p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: manželů Václava anonymizovano , anonymizovano , a Evy anonymizovano , anonymizovano , oba trv. bytem Kyjická 4770, 430 04 Chomutov, ohledně tohoto nemovitého majetku: podíl 1/2 na bytové jednotce č. 4458/2, vymezená v budově č.p. 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, který je součástí pozemku parc. č. 4865/5, 4865/6, 4865/7, 4865/8, 4865/9, 4865/10, vedená na LV 11678, podíl 329/82544 na společných částech domu, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro obec Chomutov, katastrální území Chomutov I.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 19. 11. 2014 č.j.-A-9, KSUL 85 INS 29214/2014-B-1 zjistil soud úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil společnost Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO: 29414873, se sídlem Praha 4-Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, provozovna Boženy Němcové 575, 432 01 Kadaň.

Usnesením ze dne 31. 7. 2015 č.j.-B-18 soud neschválil oddlužení dlužníka a na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Konkurs je projednáván jako nepatrný.

Do soupisu majetkové podstaty dlužníka, který insolvenční správce předložil soudu svým podáním doručeným soudu dne 25. 1. 2016 (B-24), byl pod položkou č. 1 zapsán i tento nemovitý majetek-podíl 1/2 na bytové jednotceč. 4458/2, vymezená v budově č.p. 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, který je součástí pozemku parc. č. 4865/5, 4865/6, 4865/7, 4865/8, 4865/9, 4865/10, vedená na LV 11678, podíl 329/82544 na společných částech domu. Tímto majetkem je zajištěna pohledávka věřitele č. 5-JUDr. Ing. Petra Kučery, soudního exekutora, IČO: 65402367.

Dne 3. 5. 2016 soud obdržel návrh paní Zdenky Pálkové-sestry dlužnice Evy anonymizovano , na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka. Ve svém návrhu uvedla, že žádá o možnost odkoupení výše uvedeného nemovitého majetku s tím, že je schopná tento majetek ihned odkoupit za cenu 80.000,-Kč (cena odpovídající odhadní ceně dle usnesení č.j. 150 EX 832/12-106 ze dne 18. 3. 2014). Zajištěný věřitel JUDr. Ing. Petr Kučera udělil sestře dlužnice souhlas s odkoupením výše uvedeného majetku svým podáním ze dne 22. 4. 2016 (č.l. B-26/3).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 a 2 IZ dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern a osoby uvedené v § 295 odst. 2 IZ, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ však může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Vzhledem k tomu, že sestra dlužnice nabídla kupní cenu odpovídající ceně odhadní a zajištěný věřitel souhlasil s odkoupením výše uvedeného majetku paní Zdenkou Pálkovou, rozhodl insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru podle § 295 odst. 3 IZ tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání proti tomuto rozhodnutí však může podat pouze osoba, která návrh podala. (§ 295 odst. 3 IZ)

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ ve spojení s § 80 odst. 1 IZ).

V Ústí nad Labem dne 9. května 2016

Mgr. Monika Vejdělková v.r. soudní tajemnice Za správnost vyhotovení: Jana Zimová