KSUL 85 INS 28018/2015-B-18
KSUL 85 INS 28018/2015-B-18

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudní asistentkou soudce Mgr. Květoslavou Viktorýnovou v insolvenční věci dlužníka: manželů Štefana anonymizovano , anonymizovano , a Evy anonymizovano , nar. 10. 4. 1971, oba trv. bytem Obchodní 542, 411 08 Štětí, insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO: 29414873, se sídlem Praha 4- Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, provozovna Zítkova 677/9, 412 01 Litoměřice, o prodeji majetku mimo dražbu,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu, č.j. KSUL 85 INS 28018/2015-B-15 ze dne 08. 06. 2016 o souhlasu s prodejem mimo dražbu se ve výroku II. písm. b) mění takto:

II. Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za podmínek: b) majetek uvedený ve výroku I. tohoto usnesení bude prodán formou anglické aukce, kdy vyvolávací cena bude činit 485.000,-Kč.

II. Ostatní výroky usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, 85 INS 28018/2015-B-15 ze dne 08. 06. 2016 se nemění.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 30. 11. 2015 č.j.-A-10, KSUL 85 INS 28018/2015-B-1 zjistil soud úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a ustanovil insolvenčního správce. Usnesením č.j.-B-7 ze dne 8. 2. 2016 soud schválil způsob oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty a ve výroku VI. tohoto usnesení rozhodl, že působnost věřitelského výboru vykonává insolvenční soud.

Usnesením ze dne 08. 06. 2016, č.j.-B-15 soud i v působnosti věřitelského výboru vyslovil souhlas s prodejem majetku popsaného ve výroku I. citovaného usnesení, za podmínek uvedených v citovaném usnesení.

Podáním insolvenčního správce ze dne 20. 10. 2016 doručeným soudu téhož dne insolvenční správce soudu sděluje, že se insolvenčnímu správci nepodařilo zpeněžit majetek dlužníka, jehož prodej mimo dražbu byl schválen usnesením ze dne 08. 06. 2016, č.j.-B-15 za vyvolávací cenu 646.000,-Kč a proto žádá o souhlas se snížením vyvolávací ceny na 485.000,-Kč.

Podle ust. § 289 odst. 1 IZ, může insolvenční správce uskutečnit prodej mimo dražbu se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může isir.justi ce.cz věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.

Podle ust. § 289 odst. 2 IZ, lze při prodeji mimo dražbu kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku.

Protože soud neshledal důvody, pro které by neměl ins. správci souhlas udělit, rozhodl o změně usnesení Krajského soudu, č.j.-B-15 ze dne 08. 06. 2016 ve výroku II písm. b) citovaného usnesení, kdy soud vyvolávací cenu majetku v souladu s návrhem insolvenčního správce snížil na částku ve výši 485.000,-Kč, a to i v působnosti věřitelského výboru. S tím, že usnesení, č.j.-B-15 ze dne 08. 06. 2016 se v ostatních výrocích nemění.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Proti tomuto rozhodnutí l z e podat námitky do 15 dnů ode dne doručení u Krajského soudu v Ústí nad Labem. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci

V Ústí nad Labem dne 1. listopadu 2016

Mgr. Květoslava Viktorýnová v.r. soudní tajemnice Za správnost vyhotovení: Jana Zimová