KSUL 85 INS 27393/2014-A-6
KSUL 85 INS 27393/2014-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , trv. bytem V Břízkách 381/4, PSČ 415 01 Teplice, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Předběžné opatření na návrh dlužníka, kterým by soud omezil účinek usnesení o dražebním jednání a pozastavil již nařízenou dražbu vedenou pod č.j. 103 Ex 45611/12-34 až do doby rozhodnutí soudu, se nenařizuje.

Odůvodnění:

Dne 09.10.2014 v 12:49 hod. byl soudu doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení navrhovatele-dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , trv. bytem V Břízkách 381/4, PSČ 415 01 Teplice.

Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 09.10.2014 ve 14:15 hod. Vyhláška byla zároveň vyvěšena na Úřední desce Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Dne 10.10.2014 byl soudu doručen návrh dlužníka na vydání předběžného opatření, jímž by soud omezil účinek usnesení o dražebním jednání a pozastavil již nařízenou dražbu vedenou pod č.j. 103 Ex 45611/12-34 až do doby rozhodnutí soudu. Návrh byl ze strany dlužníka podán proto, že jeden z věřitelů (EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4) vymáhá svojí pohledávku za dlužníkem v rámci exekučního řízení, konkrétně formou exekuce družstevního podílu dlužníka v Podkrušnohorském bytovém družstvu, IČO: 25027981, se sídlem Teplice-Řetenice, Duchcovská 412/88C, PSČ 41503.

Soud podaný návrh posoudil a shledal jej nedůvodným. Navrhovatel-dlužník se domáhá vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 1, odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, podle něhož předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu mj. i omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. V ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ je stanoveno, že se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému. Z výše uvedeného tedy zcela jednoznačně vyplývá, že věřitel se i po zahájení insolvenčního může podat návrh na zahájení exekučního řízení dle příslušného ustanovení exekučního řádu, na základě něhož pověřený exekutor může nařídit exekuci na majetek povinného (dlužníka). Tímto jsou však všechny oprávnění věřitele v rámci exekučního řízení vyčerpána, exekutor nemůže provádět žádné další úkony směřující k vymožení pohledávky věřitele (např. realizaci veřejné dražby nemovitých věcí apod.), neboť přednost v tomto případě má insolvenční řízení, ve kterém v případě, že jsou splněny podmínky pro zjištění úpadku dlužníka, jsou jeho věřitelé uspokojováni v závislosti na zvoleném způsobu řešení jeho úpadku. V daném případě tak soud neshledal podmínky pro vyhovění návrhu na nařízení předběžného opatření, když dlužníkův požadavek na omezení účinků exekučního řízení (v podobě zákazu provedení dražby družstevního podílu), jichž se dlužník tímto návrhem domáhá, vyplývá přímo z insolvenčního zákona a případným rozhodnutím soudu by došlo ke zdvojování platné a účinné právní úpravy. Ze shora uvedeného důvodu soud navržené předběžné opatření nenařídil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího

V Ústí nad Labem dne 13. října 2014 Mgr. Jáchym Oswald v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Eva Adamcová