KSUL 85 INS 24539/2015-B-16
KSUL 85 INS 24539/2015-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci dlužníka manželů Milana anonymizovano , anonymizovano , a Heleny anonymizovano , anonymizovano , oba trv. bytem Lesní 119, 439 09 Slavětín, insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO: 29414873, se sídlem 140 00 Praha 4- Nusle, Hvězdova 1716/2b, provozovna Jeronýmova 672, 440 01 Louny,

takto:

Soud v souladu s ust. § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění (dále jen IZ ), v působnosti věřitelského výboru povoluje výjimku ze zákazu nabývání nemovitého majetku zapsaného v majetkové podstatě dlužníka pod body N4 a N5-spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši id. 1/66 na pozemku p.č. 447/3 o výměře 1 336 m2-orná půda, na pozemku p.č. 447/64, orná půda, o výměře 161 m2, tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 208 pro k.ú. Slavětín nad Ohří, obec Slavětín, (položka N4 soupisu majetkové podstaty), a spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 420/9 orná půda o výměře 9 197 m2 a na pozemku p.č. 447/84 orná půda o výměře 89 m2. Tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 339 pro k.ú. Slavětín nad Ohří, obec Slavětín (položka N5 soupisu majetkové podstaty), které jsou předmětem zajištění, osobě dlužníku blízké-sestřenici dlužníka paní Marcele Lencové, nar. , trvale bytem

Odůvodnění:

Dne 01. 10. 2015 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníků manželů Milana anonymizovano , anonymizovano , a Heleny anonymizovano , anonymizovano , oba trv. bytem Lesní 119, 439 09 Slavětín, spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Usnesením č.j.-A-10, KSUL 85 INS 24539/2015-B-1 ze dne 20. 10. 2015 soud zjistil úpadek dlužníků. Insolvenčním správcem byl ustanoven. Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO: 29414873, se sídlem 140 00 Praha 4- Nusle, Hvězdova 1716/2b, provozovna Jeronýmova 672, 440 01 Louny.

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 17. 12. 2015 bylo schváleno oddlužení dlužníků, a to plněním splátkového kalendáře, s tím, že působnost věřitelského výboru vykonává insolvenční soud.

Dne 14.06.2016 byla soudu doručena žádost sestřenice dlužníka paní Lencové o udělení souhlasu se zpeněžením předmětu zajištění sepsaného pod položkami N4 a N5 přímým prodejem v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ. Jelikož se jedná o zajištěný majetek, vyzval soud usnesením ze dne 21. 06. 2016 č.j.-B-11 zajištěného věřitele, aby se k žádosti sestřenice dlužníka o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku isir.justi ce.cz z majetkové podstaty dlužníků ve lhůtě 10 dní ode dne doručení tohoto usnesení vyjádřil. Tato výzva byla zajištěnému věřiteli doručena do datové schránky dne 23.06.2016. Zajištěný věřitel se k výzvě soudu ve lhůtě ani po jejím uplynutí nevyjádřil. Dne 26.08.2016 byla soudu doručena paní Lencovou urgence žádosti o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku osobami blízkými dlužníku. Důvodem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty má dle navrhovatelky být skutečnost, že sestřenice dlužníka, resp. její rodina, nemovitý majetek (podíl na nemovitosti) historicky vlastnila, o jeho koupi žádný ze zájemců neprojevil zájem a ona je tak jediným vážným zájemcem.

Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a)-e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání matku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v odůvodněných případech udělit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání, jen osoba, která návrh podala.

Soud návrh posoudil a došel k závěru, že neexistují důvody pro neschválení výjimky. Soud má za to, že v tomto případě jsou splněny všechny zákonné podmínky uvedené v ust. § 295 odst. 3 IZ, a proto výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké dlužníkovi, sestřenici dlužníka z výše popsaných důvodů udělil.

Soud nad rámec uvedeného dodává, že udělení výjimky automaticky neznamená prodej podílu na nemovitosti ve vlastnictví dlužníka osobě blízké, insolvenční správce je i nadále vázán pokyny zajištěného věřitele směřující ke způsobu zpeněžení nemovitosti.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Odvolání může podat jen osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 IZ).

V Ústí nad Labem dne 20. září 2016 Mgr. Jáchym Oswald v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jana Zimová