KSUL 85 INS 2367/2015-B-19
KSUL 85 INS 2367/2015-B-19

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka: manželů Evžena anonymizovano , anonymizovano , a Martiny anonymizovano , anonymizovano , oba trv. bytem Malodrážní 167/5, 417 31 Novosedlice, insolvenční správce JUDr. Hana Karásková, IČO: 1338161, se sídlem Chotěšovská 680/3, 190 00 Praha 9, provozovna J. V. Karáska 1363/2, 415 01 Teplice, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Návrh na předběžné opatření podaný navrhovateli-dlužníky manžely Evženem anonymizovano , anonymizovano , a Martinou anonymizovano , kterým se navrhovatel- dlužník domáhal omezení dispozičního oprávnění insolvenční správkyně s nemovitým majetkem zapsaným v majetkové podstatě dlužníka do doby rozhodnutí Okresního soudu v Děčíně o pravosti kupní smlouvy , se o d m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 30.01.2015 ve 12:39 hod. byl soudu doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení navrhovatele-dlužníka manželů Evžena anonymizovano , anonymizovano , a Martiny anonymizovano , anonymizovano , oba trv. bytem Malodrážní 167/5, 417 31 Novosedlice.

Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku téhož v 13:54 hod. Vyhláška byla zároveň vyvěšena na Úřední desce Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Navrhovatelé manželé anonymizovano doručili dne 09.07.2015 (zveřejněno v IR na B-18) návrh na nařízení předběžného opatření spočívající v zákazu dispozice s nemovitým majetkem insolvenční správkyní. Z návrhu je pouze patrné, že dlužníci mají ve společném jmění manželů nemovitosti zapsané na LV č. 190 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj-katastrální pracoviště Teplice. Nemovitosti mají být zpeněženy ve prospěch společnosti GE Money bank, a. s. Úvěr u této společnosti nebyl zajištěn nemovitostí, ale použili ho na nákup auta. Auto koupili přes autobazar, avšak auto bylo v krátké době ukradeno a zároveň při prošetřování bylo zjištěno, že již oni koupili auto kradené, přestože bazar garantoval ověření vozu. Platnost kupní smlouvy napadli soudní cestou, soudní řízení není dosud ukončeno a další jednání je nařízeno na červenec 2015. Insolvenční správkyně však již činí kroky směřující ke zpeněžování nemovitých věcí a nečeká na výsledek Okresního soudu v Děčíně. Proto navrhují vydání předběžného opatření. K návrhu byla přiložena listina, z níž vyplývá, že Okresní soud v Děčíně na 14.07.2015 nařídil hlavní líčení ve věci celkem pětice obžalovaných, mezi nimiž je (zřejmě) i dlužník Evžen Makoš (osoba není blíže identifikována). Žádné další listiny prokazující tvrzené skutečnosti k návrhu připojeny nebyly.

Z insolvenčního spisu soud zjistil, že usnesením ze dne 26.5.2015 soud schválil způsob oddlužení dlužníka-manželů anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok I.), výrokem II. povolil nižší splátku měsíčně určenou nezajištěným věřitelům a výrokem IX. konstatoval, že zjištěná zajištěná pohledávka věřitele č. 4 (č. přihlášky P4)-GE Money Auto, s. r. o., IČO: 60112743, Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4, v celkové výši 1.946.556,07 Kč, bude uspokojena z výtěžku zpeněžení nemovitostí sloužících k zajištění pohledávky: rodinný dům č.p. 167 ležící na pozemku parc. č. 72, zapsáno na LV č. 190, k.ú. Novosedlice, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice; garáž postavená na pozemku parc. č. 73/3, zapsáno na LV č. 1192, k. ú. Novosedlice, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice; zahrada na pozemku parc. č. 73/1 o výměře 110m2, k. ú. Novosedlice, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice; garáž na pozemku parc. č. 73/2 o výměře 31 m2, k. ú. Novosedlice, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice. Předmět zástavy bude insolvenčním správcem zpeněžen, jen požádá-li o to zajištěný věřitel.

Z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů (B-5) soud zjistil, že pohledávka věřitele č. 4 GE Money Auto, s.r.o. IČ 60112743 (č. přihlášky 4) byla správcem i dlužníky uznána ve výši 1.946.556,07 Kč jako vykonatelná a zajištěná. Soud podaný návrh posoudil a shledal jej nedůvodným a to z následujících důvodů. Z podání navrhovatelů není zcela zřejmé, o kterou pohledávku kterého věřitele se vlastně jedná, když uváděná GE Money bank, a.s. vůbec není mezi přihlášenými věřiteli. Z obsahu podání lze pouze jednoznačně dovodit, že dlužníci si nepřejí zpeněžení pozemků, jejíž součástí je dům, ve kterém žijí a při návrhu na zahájení insolvenčního řízení s takovýmto postupem nepočítali. Svůj návrh nepodložili žádnými listinami, které by objasnily charakter sporu, který se vede u Okresního soudu v Děčíně (z přiložené listiny žádné dlužníkem tvrzené skutečnosti nevyplývají). I kdyby tomu tak bylo, je třeba upozornit na to, že vydané rozhodnutí je zcela v souladu se zákonem, když podle § 398 IZ odst. 3 při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku, ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění. Lze tedy shrnout, že do splátkového kalendáře je podle IZ možné zařadit pouze věřitele nezajištěné. Ke zpeněžení zajištěného majetku dojde pouze v případě, že zajištěný věřitel dá ke zpeněžení insolvenčnímu správci pokyn. Zajištěné nemovitosti jsou sepsány do majetkové podstaty a dispoziční oprávnění k nim má insolvenční správce. Dlužník se v návrhu omezil na pouhé konstatování a obsah jeho návrhu pak zůstal pouze v rovině tvrzení, které nebylo dlužník dále žádným způsobem podloženo listinnými důkazy (prokázání tvrzených skutečností).

Podle ust. § 75 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen ( o.s.ř. ) musí návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává (§ 75 odst. 3 o.s.ř.). Návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije (§ 75a o.s.ř.).

Podle ust. § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Soud v případě návrhu na předběžné opatření (na rozdíl od žalob, návrhů či jiných podání ve věci) nevyzývá účastníka-podatele k doplnění, neboť v takovém případě ze zákona nelze využít ust. § 43 o.s.ř. Vyplývá to z charakteru institutu předběžného opatření, které má upravit dočasné poměry účastníků řízení do té doby, než dojede k samotnému rozhodnutí ve věci.

Nad rámec uvedeného soud uvádí, že i v případě bezvadného návrhu by nebylo možno vyhovět, neboť pokud zajištěný věřitel udělí pokyn ke zpeněžení zajištěného majetku, insolvenční správce je povinna zpeněžení provést. Ve splátkovém kalendáři se uspokojují pouze nezajištění věřitelé. O všech shora uvedených skutečnostech byl dlužník řádně soudem poučen již při I. přezkumném jednání a schůzi věřitelů konaném dne 13.05.2015. V insolvenčním rejstříku dosud pokyn zajištěného věřitele nebyl zveřejněn a navrhovatelé mají i nadále prostor pro jednání se zajištěným věřitelem ohledně splácení jejich pohledávky. Nadto insolvenční správce z opatrnosti do doby rozhodnutí o předběžném opatření nebude činit kroky vedoucí ke zpeněžení zajištěné nemovitosti.

O nákladech řízení soud rozhodoval podle § 146 odst. 3 o.s.ř., podle něhož, odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je žalobce (navrhovatel) povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady. Protože ostatním účastníkům žádné náklady nevznikly, soud rozhodl v bodě II. výroku usnesení, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího

V Ústí nad Labem dne 15. července 2015 Mgr. Jáchym Oswald v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Eva Adamcová