KSUL 85 INS 23563/2014-A-8
KSUL 85 INS 23563/2014-A-8

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudní tajemnicí Mgr. Monikou Vejdělkovou v insolvenční věci navrhovatele (dále jen dlužníka) Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Josefa Schovánka 1854, 440 01 Louny, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužníka,

takto:

Výrok usnesení ze dne 15. 10. 2014, č. j. KSUL 85 INS 23563/2014-A-6 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč, uložená dlužníku, s e n e u k l á d á .

Odůvodnění

Dne 29. 8. 2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Josefa Schovánka 1854, 440 01 Louny.

Vzhledem k tomu, že dlužník ve stanovené lhůtě nedoplnil na výzvu soudu svůj návrh na povolení oddlužení a v daném případě tak bylo možné očekávat řešení dlužníkova úpadku konkursem, byla dlužníku v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, uložena usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 10. 2014 č. j.-A-6 povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Dlužník byl tímto usnesením zároveň výslovně poučen podle § 108 odst. 3 IZ, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

Dne 27. 10. 2014 bylo soudu doručeno podání dlužníka, ve kterém dlužník vysvětlil způsob výpočtu svého průměrného čistého měsíčního příjmu z podnikatelské činnosti a zároveň uvedl, že není v jeho možnostech uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Soud výše uvedené podání dlužníka posoudil jako odvolání proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, napadené usnesení následně soud prvního stupně přezkoumal a dospěl k závěru, že s ohledem na dodatečné vyjádření se dlužníka ke svému příjmu, již bude možné oddlužení povolit a proto se záloha stala nadbytečnou. Soud proto podle § 95 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 201 a § 204 odst. 1 o. s. ř. ve smyslu § 7 IZ).

V Ústí nad Labem dne 3. listopadu 2014

Mgr. Monika Vejdělková v. r. soudní tajemnice

Za správnost vyhotovení: Eva Adamcová