KSUL 85 INS 22807/2015-P14-5
KSUL 85 INS 22807/2015-P14-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci dlužníka Lenky anonymizovano , anonymizovano , IČ 75553627, místem podnikání Vojanova 607/37, 400 07 Ústí nad Labem, trv. bytem Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenční správce LIQUIDATORS v.o.s., IČ: 24817465, se sídlem Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3, o odvolání věřitele proti usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky

takto:

I. Soud mění své usnesení ze dne 25.11.2015, čj. KSUL 85 INS 22807/2015-P-14-2, kterým byla odmítnuta přihláška pohledávky věřitele č. 14-Finanční úřad pro Ústecký kraj, IČO: 72080043, se sídlem Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem, ve výši 4.042,-Kč, a současně ukončena účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení tak, že se přihláška věřitele č. 14 n e o d m í t á .

II. Věřitel č. 14 Finanční úřad pro Ústecký kraj, IČO: 72080043, se sídlem Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem, zůstává v insolvenčním řízení s dosud nezjištěnou pohledávkou ve výši 4.042,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-7, KSUL 85 INS 22807/2015-B-1 ze dne 23.09.2015 Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud insolvenční k návrhu dlužníka zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením, ustanovil insolvenčního správce a rovněž nařídil konání prvního přezkumného jednání a svolal schůzi věřitelů na den 11.11.2015. Současně soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku u zdejšího soudu na předepsaném formuláři. Věřitelé byli ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, soudem řádně poučeni o skutečnosti, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto opožděně uplatněné se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Věřitel č. 14-Finanční úřad pro Ústecký kraj, IČO: 72080043, se sídlem Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem, podal soudu dne 19.11.2015 přihlášku evidovanou pod poř. č. P14 v celkové výši 4.042,-Kč. Tato přihláška byla soudem posouzena jako opožděně podaná a následně usnesením čj.-P-14-2 ze dne 25.11.2015 pro opožděnost byla soudní tajemnicí Mgr. Monikou Vejdělkovou odmítnuta.

Podáním doručeným soudu dne 07.12.2015 věřitel č. 14 podal proti rozhodnutí soud odvolání s odůvodněním, že přihlášku pohledávky soudu zaslal již dne 19.10.2015, což následně doložil i písemnostmi (výpisy z datové schránky), které jednoznačně prokázaly, že přihláška pohledávky byla skutečně dne 19.10.2015 odeslána do datové schránky soudu. Na základě shora uvedeného věřitel navrhl, aby soud své rozhodnutí v plném rozsahu zrušil.

Insolvenční soud poté záležitost týkající se včasného doručení přihlášky pohledávky věřitele č. 14 prověřil a zjistil, že insolvenční soud v daném případě skutečně přihlášku pohledávky věřitele č,. 14 obdržel včas dne 19.10.2015, přihláška byla podatelnou zpracována, avšak do příslušné kanceláře (senátu č. 85 INS) se však již k dalšímu zpracování nedostala. Podle § 374 odst. 3, zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem, v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Samosoudce k odvolání věřitele rozhodnutí soudní tajemnice přezkoumal a dospěl k závěru, že odvolání je z důvodů uvedených v odvolání věřitele plně důvodné, a proto rozhodl o změně napadeného rozhodnutí tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem; o včas podaném odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze.

V Ústí nad Labem dne 12. ledna 2016

Mgr. Jáchym Oswald v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jana Zimová