KSUL 85 INS 18095/2015-P-31
KSUL 85 INS 18095/2015-P-31-3

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka)-manželů Bc. Jany anonymizovano , anonymizovano , a Petra anonymizovano , nar. 25.12.1971, oba trv. bytem Josefa Skupy 2357/12, 434 01 Most, insolvenční správkyně Ing. Jaroslava Dlabolová, IČ: 72536683, se sídlem Révová 3442/3, 100 00 Praha 10, provozovna Bělehradská 3347/7, 434 01 Most, o odvolání věřitele proti usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky

takto:

Soud mění své usnesení ze dne 30. 10. 2015, čj. KSUL 85 INS 18095/2015-P-31-2, kterým byla odmítnuta přihláška č. 31 věřitele č. 13-WPP Financial s.r.o., IČ: 29202884, se sídlem Veselá 199/5, 602 00 Brno, tak, že přihláška tohoto věřitele s e neodmítá.

Odůvodnění:

Dne 13. 07. 2015 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh (dlužníků)-manželů Bc. Jany anonymizovano , anonymizovano , a Petra anonymizovano , nar. 25.12.1971, oba trv. bytem Josefa Skupy 2357/12, 434 01 Most, spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. KSUL 85 INS 180952015-A-7 a -B-1 ze dne 28. července 2015 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníků, který bude řešen oddlužením. Tímto usnesením byl ustanoven insolvenční správce a nařízeno přezkumné jednání a schůze věřitelů na den 18.09.2015. Zároveň tímto usnesením stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 zákona č. 182/200 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále též IZ ) 30-ti denní lhůtu pro podání přihlášek věřitelů, kteří své pohledávky nepřihlásili do dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Usnesením ze dne 12. 10. 2015, čj.-B-7, byl schválen způsob řešení úpadku dlužníků, a to plněním splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 30. 10. 2015, čj.-2, soud asistentkou soudce Mgr. Květoslavou Viktorýnovou odmítnul pro opožděnost přihlášku č. 31 věřitele č. 13-WPP Financial s.r.o., která byla soudu doručena až dne 17. 09. 2015. Proti tomuto rozhodnutí se věřitel v zákonné lhůtě dne 16. 11. 2015 odvolal.

Podle § 374 odst. 3, zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem, v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Samosoudce k odvolání věřitele rozhodnutí asistenta přezkoumal a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. V daném případě soud zjistil, že podání doručené dne 17.09.2015 zapsané jako nová přihláška věřitele č. 13 je ve skutečnosti doplnění přihlášky pohledávky č. P14 věřitele č. 13 WPP Financial, s.r.o. a nikoliv nová přihláška stejného věřitele.

Soud s ohledem na shora uvedené odvolání věřitele vyhověl a rozhodl tak, že její přihláška se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem; o včas podaném odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze.

V Ústí nad Labem dne 30. listopadu 2015

Mgr. Jáchym Oswald v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jana Zimová