KSUL 85 INS 16486/2015-P3-5
KSUL 85 INS 16486/2015-P3-5

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci

dlužníka: Ondřej anonymizovano , anonymizovano , IČ 74727184, trvale bytem Elišky Krásnohorské 1542/7, 400 01 Ústí nad Labem,

insolvenční správkyně: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4,

takto:

Soud ruší usnesení ze dne 13.9.2017 č. j. KSUL 85 INS 16486/2015-P3-3.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 13.9.2017, čj. KSUL 85 INS 16486/2015-P3-3 soudní tajemnicí Evou Adamcovou bylo rozhodnuto o částečném zpětvzetí věřitelky č. 4 Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, 113 04 Praha 1. Usnesení bylo věřitelce doručeno dne 15.09.2017.

2. Podáním doručeným soudu dne 26.9.2017 věřitelka č. 4-Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, podala odvolání do shora uvedené rozhodnutí s tím, že soud rozhodl o podání (částečného zpětvzetí přihlášky) jiného věřitele než je věřitelka č. 3, která do insolvenčního řízení přihlásila jiné než soudem zmíněné pohledávky.

3. Soud při kontrole zjistil, že došlo k chybnému zařazení došlého zpětvzetí a následně k chybně vydanému usnesení o částečném zpětvzetí přihlášky P3, kdy bylo nesprávně uvedeno, že částečné zpětvzetí učinil věřitel č. 4 Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956. Dané zpětvzetí se však týká věřitele č. 3-Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha.

4. Podle § 374 odst. 3, zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

5. Dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem, v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

6. Samosoudce k odvolání věřitelky rozhodnutí soudní tajemnice přezkoumal a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. V případě částečného zpětvzetí přihlášky se jedná se úkon učiněný jiným věřitelem (věřitelem č. 3) a nikoliv věřitelem č. 4, jak soud nesprávně uvedl, z toho důvodu nebyl důvod vydávat odvoláním napadené rozhodnutí.

Shodu s prvopisem ověřila Eva Adamcová isir.justi ce.cz

7. Soud proto tímto usnesením rozhodl o tom, že se odvoláním napadené rozhodnutí ruší.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem; o včas podaném odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze.

Ústí nad Labem 1. února 2018

Mgr. Jáchym Oswald v. r. soudce

Shodu s prvopisem ověřila Eva Adamcová