KSUL 85 INS 15372/2016-P1-5
KSUL 85 INS 15372/2016-P1-5

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci

dlužníka: Marek anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Velká Hradební 2336/8A, 400 01 Ústí nad Labem,

insolvenční správkyně: Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540, sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary,

o odvolání insolvenční správkyně ze dne 18.04.2017,

takto:

Soud ruší usnesení ze dne 30.03.2017 č. j. KSUL 85 INS 15372/2016-P1-2.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 30.03.2017 č. j.-P1-2 asistentka soudce Mgr. Květoslava Viktorýnová konstatovala, že Přihláška č. 1 věřitele č. 1 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha, se zjišťuje ve výši 213.596,-Kč jako vykonatelná a nezajištěná . Usnesení bylo správkyni doručeno dne 31.03.2017.

2. Podáním doručeným soudu dne 18.04.2017 insolvenční správkyně podala odvolání do shora uvedené rozhodnutí s tím, že soud rozhodl o tom, že pohledávka věřitele č. 1 bude i nadále považována za nezajištěnou, ačkoliv pro vydání takového rozhodnutí neexistovaly žádné důvody. Věřitelka do řízení přihlásila pohledávky zajištěné zástavními právy k celkem třem nemovitostem, přičemž insolvenční správkyně popřela pořadí přihlášky pohledávky toliko u třetí zajištěné nemovitosti. I přesto, že nedošlo k vyvolání incidenčního sporu (věřitelka na zajištění pohledávky zástavním právem u třetí z nemovitostí netrvá), věřitelce i nadále svědčí právo na uspokojení z výtěžku zpeněžení nemovitosti sloužící k zajištění pohledávky. Dle názoru insolvenční správkyně nemůže z výše uvedeného důvodu obstát napadené rozhodnutí, které stanovuje, že věřitelka v řízení nadále disponuje nezajištěnou pohledávkou, neboť by tento věřitel mohl být zvýhodněn na úkor ostatních nezajištěných věřitelů. Proto se domáhala zrušení napadeného rozhodnutí pro jeho zjevnou nesprávnost.

3. Podle § 374 odst. 3, zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

4. Dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem, v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, isir.justi ce.cz

má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

5. Samosoudce k odvolání insolvenční správkyně rozhodnutí asistentky soudce přezkoumal a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. I přes účinné popření pořadí pohledávky věřitelka č. 1 zůstává zajištěnou věřitelkou a bude uspokojena z výtěžku zpeněžení předmětu zjištění, které nebylo popřeno. V podrobnostech soud odkazuje na podání insolvenční správkyně ze dne 18.04.2017, se kterým se soud plně ztotožňuje.

6. Soud proto tímto usnesením rozhodl o tom, že se odvoláním napadené rozhodnutí ruší.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem; o včas podaném odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze.

Ústí nad Labem 1. února 2018

Mgr. Jáchym Oswald v.r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Zimová.