KSUL 81 INS 3620/2013-A-7
KSUL 81 INS 3620/2013-A-7

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele (věřitele) Hypoteční banka, a.s., IČO: 13584324, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 proti dlužníku Janu Kolářovi, rč: 740902/1829, Vilémovská 247, 407 78, Velký Šenov, o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Soud mění své usnesení ze dne 13. února 2013 č.j. KSUL 81 INS 3620/2013-A-5, kterým byl odmítnut insolvenční návrh navrhovatele Hypoteční banka, a.s., IČO: 13584324, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 proti dlužníku Janu Kolářovi, tak, že se návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Dne 12.2.2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh navrhovatele (věřitele) Hypoteční banka, a.s., IČO: 13584324, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 proti dlužníku Janu Kolářovi, rč: 740902/1829, Vilémovská 247, 407 78, Velký Šenov. Podaným návrhem se navrhovatel domáhá zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Soud usnesením ze dne 13.02.2013 č.j. KSUL 81 INS 3620/2013-A-5 insolvenční návrh odmítl. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 14.2.2013.

Dne 18.2.2013 bylo soudu doručeno odvolání navrhovatele podané proti usnesení ze dne 13. února 2013 č.j.-A-5. V tomto odvolání navrhovatel uvádí, že s rozhodnutím soudu nesouhlasí, neboť insolvenční návrh je perfektní, když splňuje veškeré požadavky zákonem na něj kladené. Navrhovatel správně označil svou osobu i osobu dlužníka, specifikoval svou pohledávku a osvědčil, že peněžitý závazek dlužníka je po dobu 30 dní po lhůtě splatnosti a tento závazek dlužník není schopen splnit. Navrhovatel dále uvedl, že rovněž prokázal, že dlužník je v úpadku dle § 3 IZ, když přesně označil další věřitele dlužníka a specifikoval i jejich pohledávky. V té souvislosti navrhovatel odkazoval a citoval též přiléhavou judikaturu Nejvyššího soudu ČR.

Soud prvního stupně odvolání přezkoumal a dospěl k závěru, že je důvodné. Navrhovatel dostál povinnosti uvést o dalších věřitelích a jejich splatných pohledávkách za dlužníkem takové skutečnosti, z nichž by bylo lze dovodit, že dlužník je v úpadku. Z jeho tvrzení totiž plyne, že dlužník má více věřitelů, že má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit, a že je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Navrhovatel v insolvenčním návrhu přesně označil další věřitele dlužníka a jejich pohledávky specifikoval výší a datem, kdy nabyly právní moci exekuční příkazy, jimiž bylo zřízeno exekutorské zástavní právo za účelem vymožení zcela jistě splatných pohledávek těchto věřitelů.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože byly splněny podmínky § 95 IZ, soud prvního stupně podanému odvolání v plném rozsahu vyhověl a rozhodl tak, že se návrh neodmítá.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

V Ústí nad Labem dne 21. února 2013 JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Pánková