KSUL 81 INS 27928/2014-A-8
KSUL 81 INS 27928/2014-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci dlužníka: manželů Jana anonymizovano , anonymizovano a Růženy anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Elišky Krásnohorské 2016/3, 412 01 Litoměřice, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření,

takto:

Návrh dlužníka na vydání předběžného opatře ní ze dne 17.10.2014, který je založen na č.l. A-6 insolvenčního s pisu, s e z a m í t á .

Od ůvo d ně n í:

Dne 15.10.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna téhož dne v 13:24 hod., kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Dne 17.10.2014 podal dlužník návrh na vydání předběžného opatření, jímž se domáhal omezení účinku usnesení o dražebním jednání a pozastavení již nařízené dražby vedené pod sp.zn. 002 EX 3920/08-37 až do doby rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.

Usnesením ze dne 17.10.2014, č.j.-A-5, insolvenční soud insolvenční řízení zastavil podle § 104 odst. 1 věta první o.s.ř. pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení (překážku litispendence). Toto rozhodnutí bylo dne 17.10.2014 v 12:51 hod. zveřejněno v insolvenčním rejstříku, čímž se podle § 89 odst. 1 IZ stalo účinným.

Zastavením insolvenčního řízení pro nedostatek podmínky řízení, kterou nelze odstranit je uvedeno v § 142 IZ jako jedno z jiných rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 146 odst. 1 věta první IZ, účinností rozhodnutí podle § 142 zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření.

Podle § 146 odst. 1 věta druhá IZ, odůvodňují-li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní mocí rozhodnutí.

Ve výjimečných případech tedy může insolvenční soud odložit okamžik zániku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení až na právní moc rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení v dané věci již ve smyslu § 146 odst. 1 IZ zanikly zveřejněním rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení pro nedostatek podmínky řízení, kterou nelze odstranit, nelze návrhu dlužníka vyhovět, neboť v okamžiku, kdy již účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ze zákona zanikly, nelze rozhodnutím soudu okamžik zániku účinků spojených se zahájením řízení odložit až na právní moc rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Navrhovateli začíná běžet lhůta k podání odvolání ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 22. října 2014

JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení Markéta Hypšová