KSUL 81 INS 2774/2014-A-17
KSUL 81 INS 2774/2014-A-17

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci dlužníka: manželů Jana anonymizovano , anonymizovano a Růženy anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Elišky Krásnohorské 2016/3, 412 01 Litoměřice, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření,

takto:

Návrh dlužníka na vydání předběžného opatření, kterým se omezuje účinek usnesení o dražebním jednání a pozastavuje již nařízenou dražbu vedenou pod sp.zn. 002EX 3920/08-37, ze dne 2.10.2014, který je založen na č.l. A-16 insolvenčního spisu, se zamítá.

Odůvodnění:

Dne 4.2.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna téhož dne v 12:51 hod., kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Dne 6.10.2014 podal dlužník návrh na vydání předběžného opatření směřující k omezení účinků usnesení o dražebním jednání a pozastavení již nařízení dražby vedené pod sp.zn. 002 EX 3920/08-37 až do doby rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.

Usnesením ze dne 9.4.2014, č.j.-A-10, insolvenční soud dlužníkův insolvenční návrh odmítl podle § 128 odst. 2 IZ, neboť ani po opakované výzvě učiněné soudem, dlužník nepředložil insolvenčnímu soudu řádný seznam závazků ve všemi zákonnými náležitostmi. Toto rozhodnutí bylo dne 9.4.2014 v 16:35 hod. zveřejněno v insolvenčním rejstříku, čímž se podle § 89 odst. 1 IZ stalo účinným.

Odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady je uvedeno v § 142 IZ jako jedno z jiných rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 146 odst. 1 věta první IZ, účinností rozhodnutí podle § 142 zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření.

Podle § 146 odst. 1 věta druhá IZ, odůvodňují-li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní mocí rozhodnutí.

Ve výjimečných případech tedy může insolvenční soud odložit okamžik zániku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení až na právní moc rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení v dané věci již ve smyslu § 146 odst. 1 IZ zanikly zveřejněním rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady v insolvenčním rejstříku, nelze návrhu dlužníka vyhovět, neboť v okamžiku, kdy již účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ze zákona zanikly, nelze rozhodnutím soudu okamžik zániku účinků spojených se zahájením řízení odložit až na právní moc rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu.

Soud proto na základě výše uvedeného rozhodl tak, že návrh dlužníka na vydání předběžného opatření zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Navrhovateli začíná běžet lhůta k podání odvolání ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 7. října 2014

JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení Markéta Hypšová