KSUL 81 INS 27086/2014-A-7
KSUL 81 INS 27086/2014-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci dlužníka Magdaleny anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Roudnická 18, 413 01 Nížebohy-Budyně nad Ohří, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh Mgr. Zuzany Sobíškové, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 6 na nařízení předběžného opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to tak, že se soudnímu exekutorovi Mgr. Zuzaně Sobíškové, umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 180 Ex 4302/12, event. s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení, s e z a m í t á .

Odůvodnění :

Dne 7.10. 2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh dlužníka Magdaleny anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Roudnická 18, 413 01 Nížebohy-Budyně nad Ohří, spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Podáním doručeným soudu dne 10.10.2014 navrhl soudní exekutor Mgr. Zuzana Sobíšková, Exekutorský úřad Praha 6 insolvenčnímu soudu, aby vydal předběžné opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ.

Navrhovatel uvedl, že na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 24.4.2013 s účinností od 15.6.2013 převzal Exekutorský úřad pro Prahu 6 vedený JUDr. Janem Grosamem. Vzhledem k tomu, že exekuce nebyla uhrazena dobrovolně a jiný způsob provedení exekuce nebyl efektivní, soudní exekutor přistoupil k realizaci dražby nemovitostí povinného zapsaných na LV č. 151. Dne 31.7.2014 byla vydána dražební vyhláška č.j. 180 Ex 4302/12-45 s tím, že termín dražby byl stanoven na 9.10.2014. Jelikož dne 7.10.2014 povinný podal insolvenční návrh, s nímž nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, soudní exekutor dražbu odročil.

Navrhovatel označil insolvenční návrh dlužníka za ryze účelový podaný pouze s úmyslem zmařit konání plánované dražby a tím se vyhnout provedení exekuce. Navrhovatel tedy pochybuje o skutečném zájmu dlužníka řešit svůj úpadek prostřednictvím insolvenčního zákona. Navrhovatel má za to, že jediným skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha dlužníka zamezit dražbě, neboť dlužník podal insolvenční návrh 2 dny před plánovanou dražbou.

K prokázání svých tvrzení předložil navrhovatel usnesení Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 16 EXE 8125/2012-17 ze dne 27.11.2012, rozhodnutí ministra spravedlnosti č.j. 180/2013-OJ-SO/6, usnesení, jímž se vydává dražební vyhláška ze dne 31.7.2014, usnesení o odročení dražby ze dne 9.10.2014 a exekuční příkaz č.j. 025 Ex 4302/12-11 ze dne 28.1.2013.

Ustanovení § 82 odst. 1 písm. b) IZ umožňuje soudu z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením, povolit v exekuci její provádění za podmínek v předběžném opatření stanovených např. tak, aby dosažený výtěžek dosažený zpeněžením majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení.

Insolvenční soud pečlivě zvážil argumenty navrhovatele a dopěl k závěru, že podaný návrh není důvodný.

Soud neshledal důvody hodné zvláštního zřetele, jimiž by bylo lze opodstatnit nařízení předběžného opatření. Insolvenční řízení má sloužit, mimo jiné, poctivým a zodpovědným dlužníkům, pokud prokáží, že jsou schopni dostát podmínkám oddlužení, k tomu, aby se, mimo jiné, vyhnuli exekuci, jež by jim reálně hrozila. Takto na věc nahlíženo jde proti smyslu tohoto institutu dovolit po zahájení insolvenčního řízení prodej dlužníkova majetku v exekuci. Proto zákon umožňuje zamezit formou předběžného opatření účinkům spojeným se zahájením insolvenčního řízení jen z důvodů hodných zvláštního zřetele, čímž je míněno především to, že soud vydávající předběžné opatření má být z jemu známých skutkových okolností důvodně přesvědčen o tom, že dlužník insolvenční řízení zneužívá ke škodě oprávněného, aniž by však zároveň nabízel čestné vyrovnání svých závazků vůči věřitelům v režimu oddlužení. Z tohoto co vyšlo ke dni rozhodování najevo, však takový závěr učinit nelze.

V insolvenčním řízení je poměrné běžné, že dlužník podává insolvenční návrh teprve za situace, kdy je exekuce již v pokročilé fázi a dochází k zajišťování dlužníkova majetku pro účely zpeněžení nebo je nařízena dražba. Přestože tento postup není žádoucí, když dlužník, který je v úpadku, má svou situaci (v ideálním případě) řešit co nejdříve. Nelze však bez dalšího z tohoto postupu dovozovat, že skutečným záměrem dlužníka není řešení jeho úpadku, ale pouze oddálení uspokojení pohledávky věřitele zmařením zpeněžení majetku v rámci exekuce.

Je pravdou, že dlužník podal insolvenční návrh dva dny před plánovanou dražbou, tedy dne 7.10.2014. Soud se však neztotožňuje s hodnocením dlužníkova insolvenčního návrhu jako účelově podávaného s cílem zmařit provedení dražby. Naopak z obsahu insolvenčního návrhu se podává snaha dlužníka řešit svou úpadkovou situaci (napravit následky nezvládnutí své ekonomické situace) s maximálním možným uspokojením věřitelům, když za situace, kdy jeho vlastní současná ekonomická nabídka pro oddlužení plněním splátkového kalendáře není dostatečná, zajistil dárce, jenž se zavázal poskytovat mu po dobu trvání účinků oddlužení peněžitý dar ve výši 1.500,-Kč měsíčně, ze kterého by měl být splátkový kalendář plněn.

Postup, kdy nemovitost je zpeněžena v rámci exekuce a výtěžek je vydán dle § 46 odst. 7 e.ř. insolvenčnímu správci by měl být spíše výjimečný. Takto je nutno postupovat zejména za situace, kdy nemovitost již byla zpeněžena. Situaci, kdy dochází ke kolizím mezi exekucí, která slouží k uspokojení individuálního věřitele a insolvenčním řízením, kde se uplatní zásada poměrného uspokojení více věřitelů, je nutno spíše předcházet než tuto kolizi vyvolávat.

Soud proto na základě výše uvedeného rozhodl tak, že návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 14. října 2014 JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení Markéta Hypšová