KSUL 81 INS 2473/2013-A-7
KSUL 81 INS 2473/2013-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , IČ 69424080, trvale bytem Nová 1396/16, 400 03 Ústí nad Labem, sídlem Družstevní 683, 407 22, Benešov nad Ploučnicí, doručovací adresa: Štefánikova 992/16, 400 01 Ústí nad Labem, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že se navrhovateli EURODRAŽBY.CZ.a.s. umožňuje provést veřejnou dražbu nedobrovolnou č.j. 618/2013-N s nařízeným dražebním jednáním dne 12.2.2014 event. s omezením, aby výtěžek dražby byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 81 INS 2473/2014 k dispozici v tomto řízení, s e z a m í t á .

Odůvodnění :

Dne 31. 1. 2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , IČ 69424080, Nová 1396/16, 400 03 Ústí nad Labem, sídlem Družstevní 683, 407 22, Benešov nad Ploučnicí, doručovací adresa: Štefánikova 992/16, 400 01 Ústí nad Labem, spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Podáním doručeným soudu dne 4.2.2013 navrhl dražebník EURODRAŽBY. CZ a.s. insolvenčnímu soudu, aby vydal předběžné opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ.

Navrhovatel uvedl, že jako dražebník realizuje veřejnou dražbu nedobrovolnou č.j.618/2013-N na návrh dražebního věřitele Česká spořitelna, a.s.. Předmětem dražby jsou nemovitosti ve vlastnictví dlužníka zapsané na LV č. 173 pro kat. území Chrochvice, obec Děčín. Navrhovatel vydal dražební vyhlášku dne 12.11.2013. Dražební jednání se má uskutečnit dne 12.2.2014 v 10:00 hodin.

Navrhovatel má za to, že jediným skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha dlužníka sabotovat zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě a zamezit prodeji majetku zajištěného ve veřejné dražbě, což je podle navrhovatele zřejmé zejména ze skutečnosti, že insolvenční návrh byl podán v průběhu realizace nedobrovolné dražby a zejména po vydání dražební vyhlášky, 11 dnů před nařízenou veřejnou dražbou, ačkoliv si dlužník musel být vědom existence pohledávky a exekučního titulu dlouhou dobu.

K prokázání svých tvrzení předložil navrhovatel dražební vyhlášku č.j. 618/2013-N.

Ustanovení § 82 odst. 1 písm. b) IZ umožňuje soudu z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením, povolit v exekuci její provádění za podmínek v předběžném opatření stanovených např. tak, aby dosažený výtěžek dosažený zpeněžením majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení.

Navrhovatel dále uvedl, že s přípravou dražby jsou spojeny nemalé náklady, které musí navrhovatel dražby nést v případě, že je od dražby upuštěno.

Insolvenční soud pečlivě zvážil argumenty navrhovatele a dopěl k závěru, že podaný návrh není důvodný.

Soud neshledal důvody hodné zvláštního zřetele, jimiž by bylo lze opodstatnit nařízení předběžného opatření, v časovém sledu událostí-nařízení konání dražby (vyhláškou ze dne 12.12.2013), podání insolvenčního návrhu (31.1.2014) a termín konání veřejné dražby (12.2.2014). V insolvenčním řízení je poměrné běžné, že dlužník podává insolvenční návrh teprve za situace, kdy je exekuce již v pokročilé fázi a dochází k zajišťování dlužníkova majetku pro účely zpeněžení nebo je nařízena dražba. Přestože tento postup není žádoucí, když dlužník, který je v úpadku, má svou situaci (v ideálním případě) řešit co nejdříve. Nelze však bez dalšího z tohoto postupu dovozovat, že skutečným záměrem dlužníka není řešení jeho úpadku, ale pouze oddálení uspokojení pohledávky věřitele zmařením zpeněžení majetku v rámci exekuce.

Insolvenční řízení má sloužit, mimo jiné, poctivým a zodpovědným dlužníkům, pokud prokáží, že jsou schopni dostát podmínkám oddlužení, k tomu, aby se, mimo jiné, vyhnuli exekuci, jež by jim reálně hrozila. Takto na věc nahlíženo jde proti smyslu tohoto institutu dovolit po zahájení insolvenčního řízení prodej dlužníkova majetku v exekuci. Proto zákon umožňuje zamezit formou předběžného opatření účinkům spojeným se zahájením insolvenčního řízení jen z důvodů hodných zvláštního zřetele, čímž je míněno především to, že soud vydávající předběžné opatření má být z jemu známých skutkových okolností důvodně přesvědčen o tom, že dlužník insolvenční řízení zneužívá ke škodě oprávněného, aniž by však zároveň nabízel čestné vyrovnání svých závazků vůči věřitelům v režimu oddlužení. Z toho co vyšlo ke dni rozhodování najevo, však takový závěr učinit nelze.

Navrhovatel v návrhu rovněž argumentoval, že se dlužník vůbec nenachází v úpadku, neboť jeho příjem a nemovitý majetek postačuje v úhradě přihlášených pohledávek dražebních věřitelů a další věřitelé se mohou uspokojit cestou standardního výkonu rozhodnutí. Posouzením dlužníkem předložených listinných důkazů dospěl soud k závěru, že dlužník je v úpadku ve formě platební neschopnosti podle § 3 odst. 1 IZ. Navrhovatel se tedy mýlí, usuzuje-li jinak. Dlužník prokázal, že má závazky nejméně vůči 4 věřitelům, přičemž závazek vůči České spořitelně, a.s. a Miroslavu Vosáhlovi jsou více než rok po splatnosti.

Postup, kdy nemovitost je zpeněžena v rámci exekuce a výtěžek je vydán dle § 46 odst. 7 e.ř. insolvenčnímu správci by měl být spíše výjimečný. Takto je nutno postupovat zejména za situace, kdy nemovitost již byla zpeněžena. Situaci, kdy dochází ke kolizím mezi exekucí, která slouží k uspokojení individuálního věřitele a insolvenčním řízením, kde se uplatní zásada poměrného uspokojení více věřitelů, je nutno spíše předcházet než tuto kolizi vyvolávat.

Pokud jde o judikáty, na něž navrhovatel odkazoval (usnesení Krajského soudu v Praze sp.zn. KSPH 35 INS 33651/2013, usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 30277/2013-A-10), tak v projednávané věci jde o zcela odlišnou situaci. V posledně uvedené věci totiž předmětem dražby bylo 65 koňů dle odborníků ve velmi zuboženém stavu, tedy věci bezprostředně ohroženy zkázou nebo znehodnocením.

Soud proto na základě výše uvedeného rozhodl tak, že návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem 10. února 2014 JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Pánková