KSUL 81 INS 23843/2014-A-8
KSUL 81 INS 23843/2014-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci dlužníka Jany anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Unčínská 1551/12 415 01, 415 01 Teplice, o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Soud mění své usnesení ze dne 9.9.2014, č.j. KSUL 81 INS 23843/2014-A-6, kterým byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka Jany anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Unčínská 1551/12 415 01, 415 01 Teplice, tak, že se insolvenční návrh dlužníka Jany anonymizovano , rč: 815413/2833, Unčínská 1551/12 415 01, 415 01 Teplice, neodmítá.

Odůvodnění:

Dne 1.9.2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh dlužníka Jany anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Unčínská 1551/12 415 01, 415 01 Teplice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Podaným návrhem se dlužník domáhá zjištění svého úpadku a povolení oddlužení, které navrhl ve formě plnění splátkového kalendáře. Soud usnesením ze dne 9.9.2014, č.j.-A-6, insolvenční návrh odmítl. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 15.9.2014.

Dne 22.9.2014 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka proti citovanému usnesení insolvenčního soudu. V tomto odvolání odvolatel vyslovil přesvědčení o neexistenci vad insolvenčního návrhu bránící dalšímu řízení, když v insolvenčním návrhu označil nejen své věřitele, vyčíslil aktuální výši závazků, ale uvedl rovněž údaj o prodlení. Odvolatel se domnívá, že díky údaji o prodlení s placením zcela přesně označil jak splatnost, tak neschopnost tento závazek platit.

Soud prvního stupně odvolání přezkoumal a dospěl k závěru, že je důvodné. Navrhovatel (dlužník) dostál povinnosti vylíčit v insolvenčním návrhu konkrétní rozhodující skutečnosti, které osvědčující dlužníkův úpadek. Z jeho tvrzení totiž plyne, že dlužník má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit, které neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. V insolvenčním návrhu dlužník označil 14 závazků vůči 12 věřitelům, přičemž věřitele v seznamu závazků označil řádně v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 IZ a rovněž řádně popsal závazky důvodem jejich vzniku, výší a dobou, po kterou je s jednotlivými závazky v prodlení. Z údaje o prodlení závazků je přitom jednoznačně zřejmé, kdy nastala splatnost jednotlivých závazků, neboť do prodlení s plněním závazku se dlužník dostává teprve poté, co uplyne lhůta splatnosti (nesplněním povinnosti k plnění v den splatnosti závazku dochází k prodlení dlužníka). U závazku věřitele označeného v seznamu závazků pod poř.č. 6, 8 a 14 trvá prodlení dlužníka po dobu delší jak půl roku, z čehož se podává, že splatnost těchto závazků dlužníka nastala před více jak 6 měsíci. Lze tedy uzavřít, že insolvenční návrh dlužníka obsahuje dostatečná tvrzení k závěru o tom, že dlužník je v úpadku ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 insolvenčního zákona, když insolvenční návrh obsahuje údaje o více věřitelích dlužníka (nejméně dvou) a o jeho závazcích (nejméně dvou) a tyto závazky jsou déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Insolvenční návrh dlužníka obsahuje i konkrétní tvrzení o jeho platební neschopnosti, když u uvedených závazků nastala splatnost před více jak 6 měsíci a tyto závazky jsou tedy po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2, písm. b/ IZ).

Jeho insolvenční návrh proto nevykazuje nedostatky bránící pokračovat v řízení, pro něž by ho bylo namístě dle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítnout. K tomu srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSPH 61 INS 2152/2014-A-7, 2 VSPH 455/2014-A-12.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože byly splněny podmínky § 95 IZ, soud prvního stupně podanému odvolání v plném rozsahu vyhověl a rozhodl tak, že se návrh neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

V Ústí nad Labem dne 21. října 2014 JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení Markéta Hypšová