KSUL 81 INS 21279/2012-A-16
KSUL 81 INS 21279/2012-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšším soudním úředníkem Radkem Třešňákem v insolvenční věci dlužníka Pavla Jirsi, rč: 460831/004, IČ 13322699, J.A. Komenského 1723/35, 41501, Teplice, Trnovany, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 81 INS 21279/2012-A-14 ze dne 22. října 2012 se z r u š u j e .

II. Soud ukládá dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení z a p l a t i l z á l o h u na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, v.s. 8144212792, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo hotově v pokladně zdejšího soudu.

Odůvodnění:

Dne 22. října 2012 vyhotovil soud usnesení č.j-A-14, kterým vyzval dlužníka Pavla Jirsu, rč: 460831/004, IČ 13322699, J.A. Komenského 1723/35, 41501, Teplice, Trnovany aby uhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

Podáním doručeným soudu dne 17.10.2012 dlužník doplnil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení o smlouvu o důchodu, kterou se příjem dlužníka navýšil tak, že dlužníkem nabídnuté oddlužení bude znamenat pro nezajištěné věřitele uspokojení více než 30% jejich pohledávek.

Z výše uvedených důvodů soud zrušil citované usnesení a uložil dlužníkovi uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení v přiměřené výši.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Pakliže nebude záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud insolvenční řízení zastavit (§ 108 odst. 3 IZ).

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ).

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání (§ 108 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k doplnění podání však začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu (§ 74 odst. 2 IZ). V tomto případě se použije § 50c odst. 4 o.s.ř.

V Ústí nad Labem dne 30. října 2012

Radek Třešňák v. r. vyšší soudní úředník

Za správnost vyhotovení: Martina Pánková