KSUL 81 INS 15291/2013-A-11
KSUL 81 INS 15291/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci dlužníka Otto anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Polepy 112, 411 47 Polepy, adresa pro doručování: Litoměřická 502, 411 08 Štětí, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 81 INS 15291/2013-A-8 ze dne 29.7.2013, které vydal vyšší soudní úředník, s e z r u š u j e v plném rozsahu.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 30.5.2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh dlužníka Otto anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Polepy 112, 411 47 Polepy spojený s návrhem na povolení oddlužení. Podaným návrhem se dlužník domáhá zjištění svého úpadku, který navrhl řešit oddlužením ve formě splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-A-7 ze dne 19.6.2013 soud vyzval dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

Soud usnesením č.j.-A-8 ze dne 29.7.2013 zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě mylného závěru, že dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení v plné výši neuhradil.

Dodatečně ze záznamu účtárny zdejšího soudu ze dne 12.7.2013 soud zjistil, že dlužník částku 3.000,-Kč uhradil dne 11.7.2013. V době vydání rozhodnutí již důvod pro zastavení řízení neexistoval.

Podle § 5 písm. a) IZ, insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Soudce proto zrušil v plném rozsahu vyšším soudním úředníkem vydané usnesení č.j. -A-8 ze dne 29.7.2013.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 15. srpna 2013 JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Pánková