KSUL 81 INS 14435/2012-P11-5
KSUL 81 INS 14435/2012-P11-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Dvořákova 1696, 436 01 Litvínov, insolvenční správkyně Ing. Soňa Aubrechtová, sídlo kanceláře: Bělehradská 3347/7, Most, o přihlášce pohledávky č. 11 věřitele č. 11 Olga anonymizovano , nar. trvale bytem , zast. JUDr. Martinem Köhlerem, advokátem, se sídlem 1. máje 535/50, 460 02 Liberec III-Jeřáb,

takto:

Soud mění své usnesení ze dne 22.10.2012 č.j. KSUL 81 INS 14435/2012-P11-3, kterým byla odmítnuta přihláška pohledávky č. 11 věřitele č. 11 Olgy anonymizovano , nar. trvale bytem tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 11-Olga anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Dobrovského 520/15, 460 01 Liberec, zast. JUDr. Martinem Köhlerem, advokátem, se sídlem 1. máje 535/50, 460 02 Liberec III-Jeřáb ve výši 503.000,-Kč ze dne 10.08.2012 n e o d m í t á a účast věřitele č. 11 v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Dne 10.08.2012 byla Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručena přihláška pohledávky věřitele č. 11-Olga anonymizovano , nar. , trvale bytem c, zast. JUDr. Martinem Köhlerem, místem podnikání 1. máje 535/20, 460 02 Liberec. Pohledávka byla přihlášena jako nezajištěná a nevykonatelná.

Při přezkumném jednání konaném dne 12.09.2012 insolvenční správkyně a dlužnice popřely pohledávku věřitele č. 11 ve výši 503.000,-Kč. Insolvenční správkyně vyrozuměla věřitele o popření pohledávky ve smyslu ustanovení § 197 odst. 2 IZ podáním ze dne 18.09.2012 doručeném dne 20.09.2012.

Věřitel, jehož pohledávka byla popřena, může podat žalobu do 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání, na němž byla jeho pohledávka popřena, kdy tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění dle § 197 odst. 2 IZ.

Popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku (§ 410 odst. 2 IZ).

Usnesením č.j.-B-4 ze dne 13.09.2012 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Soud na základě předložených listin rozhodl usnesením č.j. KSUL 81 INS 14435/2012-P11-3 ze dne 22.10.2012 o odmítnutí přihlášky P11 věřitele č. 11.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel prostřednictvím svého právního zástupce včasné odvolání, ve kterém uvedl, že podal ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem incidenční žalobu, která byla doručena soudu dne 05.10.2012, tedy ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání.

Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Soud na základě odvolatelem uvedených skutečností dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, když incidenční žaloba došla soudu dne 05.10.2012, tedy ve lhůtě pro podání incidenční žaloby.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože byly splněny podmínky § 95 IZ, soud prvního stupně podanému odvolání v plném rozsahu vyhověl a rozhodl tak, že se přihláška pohledávky č. 11 věřitele č. 11 neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 IZ).

V Ústí nad Labem dne 8. listopadu 2012 JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Pánková