KSUL 79 INS 9917/2012-A-5
č.j. KSUL 79 INS 9917/2012-A-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČ: 68283695, bytem a místem podnikání: Kamenná 34, 407 11 Děčín, o insolvenčním návrhu věřitelů: a) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , IČ: 15665135, místem podnikání Malá Veleň 85, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, a b) Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČ: 61562394, místem podnikání Vítězství 51, 407 11 Děčín, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh věřitelů: a) Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , IČ: 15665135, místem podnikání Malá Veleň 85, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, a b) Jiřího Vejražky, anonymizovano , IČ: 61562394, místem podnikání Vítězství 51, 407 11 Děčín, na vydání předběžného opatření, kterým by soud uložil dlužníku Pavlu Jedličkovi, anonymizovano , IČ: 68283695, bytem a místem podnikání: Kamenná 34, 407 11 Děčín, zákaz činit veškeré úkony, které se týkají nakládání s movitým majetkem ve vlastnictví dlužníka, zjistil finanční majetek dlužníka na bankovních účtech, běžných a spořících účtech, informace o zaknihovaných cenných papírech, vkladech a podílových listech a dále omezil nakládání s finančním majetkem dlužníka a vyzval jej, aby se ve lhůtě 30 dnů vyjádřil k věřiteli popsaným převodům vlastnického práva k nemovitostem, s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelé a) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , IČ: 15665135, místem podnikání Malá Veleň 85, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, a b) Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČ: 61562394, místem podnikání Vítězství 51, 407 11 Děčín, doručili dne 24.04.2012 zdejšímu soudu návrh, kterým se domáhali, aby soud uložil dlužníku Pavlu Jedličkovi, anonymizovano , IČ: 68283695, bytem a místem podnikání: Kamenná 34, 407 11 Děčín, zákaz činit veškeré úkony, které se týkají nakládání s movitým majetkem ve vlastnictví dlužníka, zjistil finanční majetek dlužníka na bankovních účtech-běžných a spořících účtech, informace o zaknihovaných cenných papírech, vkladech a podílových listech a dále omezil nakládání s finančním majetkem dlužníka a vyzval dlužníka, aby se ve lhůtě 30 dnů vyjádřil k věřiteli popsaným převodům vlastnického práva k nemovitostem.

Podle § 75b odst. 1, věta první o.s.ř. v platném znění, k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla povinnému předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, v obchodních věcech jistotu ve výši 50.000,-Kč.

Navrhovatelé nejsou osvobozeni od placení soudních poplatků, ani o toto osvobození spolu s osvobozením od placení jistoty nepožádali. Pokud není v insolvenčním zákoně stanoveno jinak, platí obecný právní předpis, tzn. občanský soudní řád ohledně povinnosti zaplatit jistotu. Navrhovatel předběžného opatření je podle této úpravy povinen jistotu v zákonem stanovené výši, která nijak nezávisí na předmětu sporu, složit nejpozději v den, kdy návrh na nařízení předběžného opatření podal u soudu. K tomuto okamžiku je tedy navrhovatel povinen buď jistotu složit nebo doložit ve smyslu ustanovení odstavce 3 písm. f), že jsou u něho splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Navrhovatel předběžného opatření musí jistotu složit sám, soud jej nevyzývá ani neupomíná, a v případě, že jistota složena není a není ani doloženo osvobození od jistoty, soud návrh na předběžné opatření usnesením bez dalšího odmítne. Protože jistota musí být složena nebo podmínky pro osvobození od soudních poplatků doloženy v den podání návrhu a podle § 75 odst. 4 o.s.ř. je pro předběžné opatření rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně, nemůže mít na rozhodnutí o odmítnutí návrhu pro nesložení jistoty žádný vliv ani případné pozdější doložení podmínek pro osvobození od jistoty podle § 75b odst. 3 písm. f).

V posuzovaném případě navrhovatelé jistotu nesložili a současně s podáním návrhu neosvědčili, že jistotu bez své viny nemohli složit. Soud se zabýval tím, zda současně neexistovalo nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovatelům vzniknout újma. Dle názoru soudu tomu tak není, neboť takové obavy nebyly ze strany navrhujících věřitelů tvrzeny ani dokládány a soud by ze své vůle předběžné opatření podle § 100 IZ nenařídil.

Navrhovatelé nesplnili podmínky pro podání řádného návrhu na vydání předběžného opatření, proto soud návrh podle § 75b odst. 2 o.s.ř. odmítl.

O nákladech řízení soud rozhodoval podle § 146 odst. 3 o.s.ř., podle něhož, odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je žalobce (navrhovatel) povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady. Protože ostatním účastníkům žádné náklady nevznikly, soud rozhodl v bodě II. výroku usnesení, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh podala (§ 113 odst. 4, věta druhá IZ).

V Ústí nad Labem dne 26. dubna 2012 Mgr. Iva Černá v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová