KSUL 79 INS 967/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSUL 79 INS 967/2011 29 NSČR 76/2013-B-58

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužníka Ing. Jurije Ščerbakova, narozeného 26. února 1962, bytem v Ústí nad Labem, Šumavská 2956/4, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS 967/2011, o zrušení oddlužení, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Janem Hájkem, advokátem, se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 1120/43, PSČ 400 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. května 2013, č. j. KSUL 79 INS 967/2011, 2 VSPH 1102/2012-B-49, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ůvo d ně ní:

Usnesením ze dne 24. července 2012, č. j.-B-37, Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenční soud ) zrušil oddlužení dlužníka Ing. Jurije Ščerbakova (bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku), určil, že konkurs bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku) a že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastanou zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a uložil insolvenčnímu správci, aby do 30 dnů od tohoto okamžiku předložil soudu soupis majetkové podstaty (bod V. výroku). K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Proti rozsudku odvolacího soudu podal dlužník dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat. Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Tomuto požadavku přitom dovolatel nedostál.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. září 2013

JUDr. Jiří Z a v á z a l , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová