KSUL 79 INS 8728/2015-P8-7
č. j. KSUL 79 INS 8728/2015-P8-7

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Lenky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Picassova 545, 403 31 Ústí nad Labem, insolvenční správce UbrlS, v.o.s., IČ: 02516519, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 79 INS 8728/2015-P8-5 ze dne 09.07.2015 o částečném zpětvzetí přihlášky věřitele č. 8 EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha, ve výši 1.000,-Kč s e r u š í.

II. Soud bude nadále evidovat přihlášku pohledávky věřitele č. 8 ve výši 157.603,39 Kč.

Odůvodnění:

Dne 07.07.2015 bylo zdejšímu soudu doručeno podání, ve kterém se insolvenční správce domáhal částečného zpětvzetí popřené pohledávky věřitele č. 8 EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha, co do částky 1.000,-Kč. Toto zpětvzetí popření pohledávky bylo podáno s ohledem na částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky ze strany přihlášeného věřitele č. 8 ve výši 851,-Kč.

Insolvenční soud vydal chybné usnesení, ve kterém vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky věřitele č. 8 EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha ve výši 1.000,-Kč. Insolvenční soud byl na tuto chybu upozorněn, na základě podaného odvolání ze strany přihlášeného věřitele č. 8.

Vzhledem k výše uvedenému, insolvenční soud tedy tímto usnesením ruší usnesení o částečném zpětvzetí přihlášky věřitele č. 8 EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha, ve výši 1.000,-Kč.

P o u č e n í : P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 15. července 2015 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Jana Okrutová