KSUL 79 INS 7459/2013-P23-4
č.j. KSUL 79 INS 7459/2013-P23-4

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyně Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele (dále jen dlužník) NOVA-PLAST TEPLICE s.r.o., IČ 27333892, se sídlem Libušina 96/7, Teplice 415 03, insolvenční správce Narcis anonymizovano , anonymizovano , sídlo kanceláře U Starého mostu 111/4, 405 02 Děčín, o přihlášce pohledávky č. 23 věřitele č. 22-TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EULER HERMES SPÓŁKA AKCYJNA, reg.č. 5213231588, se sídlem Domaniewska 50 B, 02-672 Warszawa, Polsko, právně zastoupen JUDr. Petrem Chárou, advokátem se sídlem kanceláře Ortenovo náměstí 443/6, 170 00 Praha 7,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30.10.2013, č.j. KSUL 79 INS 7459/2013-P23-2, které vydal asistent soudce, s e z r u š u j e v plném rozsahu.

II. Přihláška věřitele č. 22-TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EULER HERMES SPÓŁKA AKCYJNA, reg.č. 5213231588, se sídlem Domaniewska 50 B, 02-672 Warszawa, Polsko, doručená soudu dne 25.7.2013, se ve výši 152.616,92 Kč neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením, které vydal asistent soudce, ze dne 30.10.2013, č.j. KSUL 79 INS 7459/2013-P23-2, bylo chybně rozhodnuto, že se přihláška věřitele č. 22-TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EULER HERMES SPÓŁKA AKCYJNA, reg.č. 5213231588, se sídlem Domaniewska 50 B, 02-672 Warszawa, Polsko, doručená soudu dne 25.7.2013, ve výši 152.616,92 Kč odmítá.

V odůvodnění výše uvedeného usnesení soud chybně uvedl, že lhůta stanovená rozhodnutím o úpadku k řádnému přihlášení pohledávek, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 27.5.2013, by byla zachována, pokud by přihláška pohledávky byla nejpozději dne 26.6.2013 doručena k soudu, a že přihláška věřitele č. 22, jež byla doručena Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 25.7.2013, byla pozdní.

Vzhledem k tomu, že věřiteli č. 22 nebylo dle článku 40 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.5.2000 o insolvenčním řízení a § 430 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, doručeno individuální oznámení, obsahující lhůtu, sankci za nedodržení těchto lhůt a subjekt nebo orgán, u kterého má věřitel své pohledávky přihlásit, navíc byla tato přihláška při zvláštním přezkumném jednání dne 29.10.2013 insolvenčním správcem uznána, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem, že se usnesení ze dne 30.10.2013, č.j. KSUL 79 INS 7459/2013-P23-2, které vydal asistent soudce, zrušuje v plném rozsahu.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud I. stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Ve vztahu k činnosti vyššího soudního úředníka a asistenta soudce v průběhu insolvenčního řízení platí, že v případě napadení jejich rozhodnutí odvoláním není situace řešena jen postupem dle § 95, ale postupem dle § 8 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících. Je-li tedy podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět insolvenční soudce. V případě, že se insolvenční soudce s rozhodnutím, proti němuž je podáno odvolání, ztotožní, rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a je o něm rozhodováno jako o odvolání odvolacím soudem. Popsaná úprava se vztahuje také na činnost asistentů insolvenčních soudců (§ 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích).

Podle ustanovení § 5 písm. a) IZ insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze přihlášený věřitel a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 185 IZ).

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 IZ).

V Ústí nad Labem dne 12. listopadu 2013

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová