KSUL 79 INS 7150/2013-C1-3
č. j. KSUL 79 INS 7150/2013-C1-3 (79 ICm 4000/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY DOPLŇUJÍCÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 24. 02. 2015 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobce Beneš-insolvenční správce, v.o.s., se sídlem Tušimice 23, 432 01 Kadaň, IČ: 22793518 insolvenčního správce dlužníka Radoslava Rolce, bytem Jirkovská 5022, 430 05 Chomutov, právně zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1, proti žalované Anně anonymizovano , anonymizovano , bytem Krížová Ves č. p. 107, 059 01 Slovenská republika

o odpůrčí žalobě takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem vydaný dne 24.2.2015, č.j. 79 ICm 4000/2013-31 se doplňuje, tak že nyní zní:

Darovací smlouva nemovitosti uzavřená dne 26. 11. 2013 mezi dlužníkem jako dárcem a žalovanou jako obdarovanou, jejímž předmětem byl bezúplatný převod nemovitosti dlužníka na žalovanou (vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov č. j. V- 472/2013-503, s právními účinky vkladu ke dni 13. 02. 2013), kterou byla převedena bytová jednotka č. 5022/15, v budově Chomutov č. p. 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, na parcelách č. 5772/25, 5772/26, 5772/27, 5772/28 a 5772/29, spoluvlastnického podílu ve výši 627/68960 na společných částech budovy č. p. 5019, 5020, 5021, 5022, 5023 na parcelách č. 5772/25, 5772/26, 5772/27, 5772/28 a 5772/29 a spoluvlastnického podílu 627/68960 na pozemcích, zastavěná plocha a nádvoří č. 5772/25 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří č. 5772/26 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří č. 5772/27 o výměře 242 m2, zastavěná plocha a nádvoří (79 ICm 4000/2013)

č. 5772/28 o výměře 237 m2, zastavěná plocha a nádvoří č. 5772/29 o výměře 237 m2, ostatní plocha 5772/135 o výměře 405 m2 a ostatní plocha 5772/136 o výměře 566 m2, vše v katastrálním území Chomutov I, bytová jednotka zapsána na LV č. 9300 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, budova a pozemky 5772/25, 5772/26, 5772/27, 5772/28 a 5772/29 zapsány na LV č. 4728 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov a pozemky č. 5772/135 a 5772/136 zapsány na LV č. 9462 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, je v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.vůči věřitelům dlužníka Radoslava Rolce právně neúčinná.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 5.600,00 Kč k rukám Mgr. Karla Somola, advokáta do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaná je povinna zaplatit České republice-Krajskému soudu v Ústí nad Labem soudní poplatek ve výši 5.000,00 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Rozsudkem č.j. 79 ICm 4000/2013-33 soud rozhodl o odpůrčí žalobě. ve výroku I. však nebyla uvedena jedna z parcel, která je také předmětem žaloby. Jednalo se o překlep a písařskou chybu, ale tato byla uvedena již v protokolu o vyhlašování rozsudku, proto soud nemohl jinak, než rozsudek doplnit. Opravou rozsudku by nemohl opravit i protokol o jeho vyhlášení. Podle § 166 občanského soudního řádu nerozhodl-li soud v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu. Doplnění o část předmětu řízení učiní soud rozsudkem, pro nějž platí obdobně ustanovení o rozsudku; jinak o doplnění rozhodne usnesením. Nevyhoví-li soud návrhu účastníka na doplnění rozsudku, usnesením návrh zamítne. Návrh na doplnění se nedotýká právní moci ani vykonatelnosti výroků původního rozsudku. Soud tedy doplnil rozsudek o číslo jedné z parcel a v ostatním jej ponechal v původním znění a ohledně odůvodnění na něj odkazuje. Nezměněny zůstaly výroky o nákladech řízení a soudním poplatku.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 5. října 2015 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení Jana Okrutová