KSUL 79 INS 6968/2012-A-9
č.j. KSUL 79 INS 6968/2012-A-9

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci dlužnice Květy Sandtnerové, nar. 04.10.1940, bytem Teplice, Denisova 407/9, PSČ 415 01

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 03.04.2012, č.j. KSUL 79 INS 6968/2012-A-6

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 03.04.2012, č.j. KSUL 79 INS 6968/2012-A-6 se mění tak, že se insolvenční návrh dlužnice n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 03.04.2012 asistentkou soudce Mgr. Renatou Havlíčkovou tak, že odmítl isnolvenční návrh Květy Sandtnerové.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že insolvenční návrh dlužnice, spojený s návrhem na povolení oddlužení, doručený mu 22.03.2012 neobsahoval všechny náležitosti stanovené v ust. § 103 IZ, když v něm (v kolonce 6) nebyly uvedeny všechny skutečnosti osvědčující úpadek dlužnice. Soud následně insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužnice včas odvolala, protože měla za to, že její návrh lze projednat. Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud I. stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Krajský soud v Ústí nad Labem po odvolání dlužnice Květy Sandtnerové přezkoumal návrh a dospěl k závěru, že z něj vyplývá, že dlužnice spojila insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, podaným na předepsaném formuláři. V tomto návrhu vyznačila, že se domáhá rozhodnutí o svém úpadku. Uvedla, že má celkem 12 věřitelů ve shodě s kolonkou insolvenčního návrhu č. 18 a 20, vše splatné déle než 30 dnů. Má majetek pouze nízké ceny, a to zařízení bytu a její příjem tvoří starobní důchod ve výši 12.635,-Kč. Seznamy dlužnice opatřila prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. Dlužnice ve svém návrhu, kterým zahájila insolvenční řízení uvedla konkrétní skutečnosti o svých celkových majetkových poměrech, o splatnosti svých dluhů, označila i své věřitele. V insolvenčním návrhu vylíčila skutečnosti, které její tvrzený úpadek osvědčují. Na místě tedy nebylo odmítnutí insolvenčního návrhu, ale výzva směrovaná ke Květě Sandtnerové, aby svůj návrh doplnila a opravila. Proto Krajský soud v Ústí nad Labem postupoval podle ust. § 95 IZ a napadené usnesení změnil tak, že rozhodl, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 15. května 2012 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková