KSUL 79 INS 6890/2010-B-47
č. j. KSUL 79 INS 6890/2010-B-47

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní, Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Radniční 1, Most, adresa pro doručování: Gorkého bl. 581, č.p. 1248, 434 01 Most, insolvenční správce Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková, Révová 3242/3, 100 00 Praha 10

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. září 2015, č. j. KSUL 79 INS 6890/2010-B-46, se mění ve výroku III. tak, že zní :

Soud přiznává insolvenčnímu správci Ing. Vladimíře Jechové Vápeníkové, za dobu před schválením oddlužení, červen až červenec 2010 odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 2.299,00 Kč, přičemž tyto částky je dlužník povinen uhradit insolvenční správkyni ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í:

Podle ust. § 210a o.s.ř. § 210a usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

V posuzované věci insolvenční správkyně žádala o uložení povinnosti zaplatit jí odměnu a náhradu hotových výdajů před schválením splátkového kalendáře přímo dlužníkovi. V napadeném usnesení však soud uvedl, že ji má uspokojit z majetkové podstaty dlužníka. Soud v autoremeduře provedl opravu usnesení, protože v majetkové podstatě dlužníka nejsou žádné finanční prostředky.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze.

V Ústí nad Labem 11. září 2015

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková