KSUL 79 INS 5763/2012
č.j. KSUL 79 INS 5763/2012

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci dlužníků a) Víta anonymizovano , anonymizovano , bytem Snědovice 91, PSČ 411 74 a b) Petry anonymizovano , anonymizovano , bytem Snědovice 91, PSČ 411 74

o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.05.2012, č.j. KSUL 79 INS 5763/2012-A-9

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.05.2012, č.j. KSUL 79 INS 5763/2012-A-9 se mění tak, že se dlužníkům ukládá, aby společně a nerozdílně ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, VS 7944576312 vedený Českou národní bankou, pobočka Ústí nad Labem nebo v hotovosti v pokladně soudu v 1. patře budovy zdejšího soudu.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 15.05.2012 rozhodl, že dlužníci jsou povinni zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, když z návrhu bylo patrné, že dlužníci nejsou schopni zaplatit 30 % svých nezajištěných pohledávek, a že jejich oddlužení nebude moci být řešeno splátkovým kalendářem, ale jejich úpadek bude řešen nejspíše prohlášením konkurzu.

Dlužníci ve stanovené lhůtě podali proti usnesení odvolání, ve kterém uvedli, že uzavřeli novou smlouvu o smluvním důchodu, a to na částku 2.000,-Kč a poté, co se jim zvýšily příjmy, už budou splňovat předpoklad zaplacení 30% svých nezajištěných dluhů. K odvolání byla připojena také smlouva o důchodu mezi Vítem Bartákem a Petrou anonymizovano a Zbyňkem Svitákem, který se zavázal účastníkům přispívat částkou 2.000,-Kč měsíčně. Dále účastníci soudu předložili pracovní smlouvu Zbyňka Svitáka, ze které vyplynulo, že má vlastní příjem a je schopen jim přispívat.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud I. stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

V posuzované věci soud shledal, že účastníci splňují podmínku, že zaplatí 30 % svých nezajištěných pohledávek a budou schopni plnit splátkový kalendář, proto soud postupoval podle citovaného ust. § 95 IZ a změnil předchozí rozhodnutí tak, že účastníkům uložil zaplatit zálohu pouze 3.000,-Kč, což je záloha daleko nižší. Ta je soudem požadována podle ust. § 108 IZ, podle kterého soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 28. května 2012 Mgr. Lucie Hartlová samosoudkyně