KSUL 79 INS 4677/2012-A-13
č.j. KSUL 79 INS 4677/2012-A-13

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl asistentkou soudce Mgr. Renatou Havlíčkovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka: Benda anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Jiřího z Poděbrad 68, 417 61 Bystřany, o insolvenčním návrhu dlužníka spojenému s návrhem na povolení oddlužení

t a k t o :

I. I n s o l v e n č n í ř í z e n í dlužníka: Benda anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Jiřího z Poděbrad 68, 417 61 Bystřany, s e z a s t a v u j e. II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Dne 27.02.2012 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka: anonymizovano Bendy. Dlužník byl vyzván usnesením č.j. 79 INS 4677/2012-A-8 ze dne 30.03.2012, aby v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ), zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci usnesení, a tímto usnesením byl zároveň výslovně poučen, že nebude-li záloha zaplacena, soud může řízení zastavit (§ 108 odst. 3 IZ).

Usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 05.04.2012 a právní moci nabylo dne 21.04.2012. Povinnost složit požadovanou zálohu tak mohl navrhovatel splnit do dne 24.04.2012. Do dnešního dne však záloha navrhovatelem zaplacena nebyla. Podle § 108 odst. 3 IZ nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení v určené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit; o tom musí být insolvenční navrhovatel poučen (srov. předchozí usnesení). Ze shora uvedených důvodů soud rozhodl o zastavení řízení z důvodu nezaplacení zálohy dle § 108 odst. 3 IZ.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 146 odst. 1 písm. c) o.s ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím tohoto soudu, a to do 15 dnů ode dne doručení (§ 204/1 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 14.05.2012 Mgr. Renata Havlíčková asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková