KSUL 79 INS 3573/2010-B-52
č. j. KSUL 79 INS 3573/2010-B-52

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní, Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Horská 462/13, 400 04 Ústí nad Labem insolvenční správce Ing. Michal Jiterský, se sídlem Pařížská 20, Ústí nad Labem

takto:

I. Zamítá se návrh dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Horská 462/13, 400 04 Ústí nad Labem na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.

II. Dlužnice Marie anonymizovano nar. 15.04.1987, bytem Horská 462/13, 400 04 Ústí nad Labem nesplnila podmínky oddlužení formou splátkového kalendáře podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. června 2010 č.j. KSUL 44 INS 3573/2010-B-5.

III. Na majetek dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Horská 462/13, 400 04 Ústí nad Labem se prohlašuje konkurz.

IV. Konkurz bude projednáván jako nepatrný .

O d ů v o d n ě n í:

Soud usnesením č.j. KSUL 44 INS 3573/2010-A-10 ze dne 20. dubna 2010 zjistil úpadek dlužnice a povolil řešení úpadku oddlužením, ustanovil insolvenčního správce a nařídil konání prvního přezkumného jednání a schůzi věřitelů. Usnesením ze dne 3. června 2010 č.j. KSUL 44 INS 3573/2010-B-5 soud schválil oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem.

V průběhu oddlužení došlo ke změně soudkyně a spis dostala k vyřízení Mgr. Lucie Hartlová.

Z průběžných zpráv insolvenčního správce vyplynulo, že dlužnice plní splátkový kalendář. Ze zprávy ze dne 2. 6. 2013 vyplynulo, že dlužnice plní doposud na 11,17 % a očekávané plnění je pouze 19,16%. Ze zprávy z prosince téhož roku se podává, že předpokládaný poměr uspokojení se snížil na 18,64% a následně dlužnici vznikly nové dluhy po lhůtě splatnosti. Poměr očekávaného uspokojení věřitelů v následujících měsících klesal. Dlužnice soudu oznamovala, že nastoupila na mateřskou od 26. 1. 2011, kdy pobírala dávky rodičovského příspěvku až do 26. 1. 2014 a ohlásila se na Úřadu práce. Byla jí přiznána podpora v nezaměstnanosti a následně znovu otěhotněla a dne 30. 12. 2014 se jí narodilo druhé dítě. Dlužnice sdělila, že vyšší plnění nezajištěným věřitelům nemohla dosáhnout, protože se během oddlužení změnily její osobní poměry, narodily se jí dvě děti. Uvedla, že nedosáhla oddlužení v důsledku okolností, které nezavinila a má majetek zanedbatelné hodnoty. Je opět na mateřské dovolené a její měsíční příjem je 8.600,-Kč měsíčně a na obě děti pobírá výživné 3.000,-Kč. Ke dni jednání o osvobození dne 15. 9. 2015 dlužnice splnila pouze 14,81 % nezajištěných pohledávek věřitelů. Soud dlužnici vyzval, aby předložila souhlas věřitelů s tím, že obdrží plnění nižší než 30%. Dva věřitelé, Profi Credit Czech a.s. a GE Money Bank a.s. nesouhlasili, přičemž jejich pohledávky v součtu činí 92,21% přihlášených pohledávek. ČEZ Prodej s.r.o. souhlasil a Raiffeisenbank a.s. se nevyjádřila.

Soud prověřil plnění splátkového kalendáře a zjistil, že oddlužení bylo skutečně plněno do ledna 2011, (od července 2010) a potom dlužnice přestala plnit a platila pouze odměnu správce. Jako omluvu uvedla, že se jí během doby oddlužení narodily dvě děti a byla s nimi na mateřské, a tudíž plnit splátkový kalendář nemohla, protože nemohla pracovat a svůj příjem nemohla zvýšit ani jinak. Dlužnice o osvobození od placení dalších dluhů požádala, ale soud ji zamítl. Vychází z předpokladu, že těhotenství není nemoc, která se jedinci přihodí , když onemocní, ale těhotenství lze plánovat na příznivou a vhodnější dobu. Je právem každé ženy takovou dobu sama zvolit. Dlužnice za situace, kdy žila sama, jak tvrdí, bez prostředků, práce, v pronajatém bytě s drahým nájmem a s dluhy, otěhotněla dokonce dvakrát a rozhodla se pro mateřství na úkor uhrazení dluhů. Soud její volbu respektuje, ale nevidí důvod pro osvobození dlužnice od placení zbytku dluhů podle ust. § 415 insolvenčního zákona. Nejedná se o okolnosti, které by dlužnici zabránily plnit splátkový kalendář bez ohledu na její vůli a že by tyto okolnosti sama nezavinila . Navíc věřitelé, vlastnící téměř 100% přihlášených pohledávek nesouhlasili s nižším plněním, než 30%.

Za této situace přichází v úvahu pouze konkurz Podle § 418 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Konkurs bude projednáván v souladu s ustanovením § 314 IZ jako nepatrný konkurs, neboť dlužník je fyzickou osobou-nepodnikatelem.

Podle ust. § 245 IZ účinky prohlášení konkurzu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkurzu v insolvenčním rejstříku. Prohlášení konkurzu nemá vliv na dlužníkovu způsobilost k právním úkonům ani na jeho procesní způsobilost.

Podle ust. § 246 IZ prohlášením konkurzu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Právní úkony, které dlužník učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, jsou proti jeho věřitelům neúčinné. Nakládal-li dlužník s majetkovou podstatou v den, kdy se rozhodnutí o úpadku stalo účinným, má se v pochybnostech za to, že tak učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, pokud tento zákon nestanoví jinak. Právní úkon, kterým dlužník po prohlášení konkurzu odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 26. listopadu 2015 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Jana Okrutová