KSUL 79 INS 34062/2014-B-27
č.j.KSUL 79 INS 34062/2014-B-27

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci

dlužníka a) Pavel anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Trnovanská 1284/31, 415 01 Teplice

dlužníka b) Martina anonymizovano , narozena 11.8.1970 trvale bytem Trnovanská 1284/31, 415 01 Teplice

insolvenční správce: Ing. Richard Jasinský, IČO: 73356093 se sídlem Moskevská 251/32, 101 00 Praha 10,

o výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké, paní Jaroslavě anonymizovano , nar. trvale bytem

II. Soud u d ě l u j e souhlas s tím, aby insolvenční správce Ing. Richard Jasinský, IČO: 73356093, se sídlem Moskevská 251/32, 101 00 Praha 10, zpeněžil mimo dražbu z majetkové podstaty manželů dlužníka a) Pavla anonymizovano anonymizovano a dlužníka b) Martiny anonymizovano , nar. 11.8.1970, oba trvale bytem Trnovanská 1284/31, 415 01 Teplice, tento nemovitý majetek: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc. č. 3745/5, zastavěná plocha a nádvoří na němž stojí a jehož součástí je stavba Louny č. p. 1872, bydlení a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc. č. 3745/15, zahrada, to vše na LV 512, KÚ 687391 Louny, Katastrální úřad pro Ú anonymizovano kraj, Katastrální pracoviště Louny.

za prodejní cenu 200.000 Kč.

III. Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za podmínek:

-majetek bude prodán osobě dlužníku blízké, a to paní Jaroslavě anonymizovano , nar. , trvale bytem za cenu 200.000 Kč, isir.justi ce.cz

-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

IV. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném ve výroku ad I. zanikají zpeněžením věci.

V. Platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetku mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do skončení insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Dne 8.12.2017 byla soudu doručena žádost paní Jaroslavy anonymizovano , nar. , trvale bytem , o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Protože je soud v působnosti věřitelského výboru uděluje souhlasné stanovisko s prodejem nemovitého majetku osobě dlužníkům blízké.

Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Soud tedy rozhodl tak, jak je ve výroku I. uvedeno a povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké, paní Jaroslavě anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem SNP 1872, 440 01 Louny

Podle § 286 odst. 1 IZ, lze majetkovou podstatu zpeněžit:

a) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, b) prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, c) prodejem majetku mimo dražbu.

Podle ust. § 289 odst. 1 IZ, může insolvenční správce uskutečnit prodej mimo dražbu se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního

Shodu s prvopisem potvrzuje: Tereza Prošková soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.

Podle ust. § 289 odst. 2 IZ, lze při prodeji mimo dražbu kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku.

Ve výroku II. a III. tohoto usnesení insolvenční soud uvedl podmínky prodeje mimo dražbu a poučil věřitele podle § 299 odst. 2 IZ o tom, že zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném ve výroku ad I. zanikají zpeněžením věci.

Ve výroku IV. tohoto usnesení upozornil insolvenční soud podle ust. § 289 odst. 3 IZ na podmínky, za nichž lze v incidenčním sporu napadat platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení mimo dražbu.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto usnesení lze však do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení podat námitky ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem; o námitkách rozhodne předseda senátu. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb.).

Ústí nad Labem 22. prosince 2017

Mgr. Lucie Hartlová v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Tereza Prošková