KSUL 79 INS 32175/2014-A-30
č. j. KSUL 79 INS 32175/2014-A-30

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Vrbička 28, 441 01 Vroutek, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 79 INS 32175/2014-A-28 ze dne 20.11.2015 o zastavení insolvenčního řízení se ve výroku I. mění tak, že zní: Řízení o insolvenčním návrhu dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Vrbička 28, 441 01 Vroutek, se n e z a s t a v u j e . Výrok II. usnesení č.j. KSUL 79 INS 32175/2014-A-28 ze dne 20.11.2015 se zrušuje.

Odůvodnění

Dne 27.11.2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení navrhovatele Josefa anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Vrbička 28, 441 01 Vroutek. Návrh na povolení oddlužení je podán na zákonem stanoveném formuláři, a je opatřen ověřeným podpisem osoby, která jej podala. Dlužník navrhl, aby soud rozhodl o úpadku a zároveň rozhodl o povolení oddlužení, přičemž navrhl, aby oddlužení bylo realizováno plněním splátkového kalendáře.

Dlužníku byla v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, uložena usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.-A-26 ze dne 7.10.2015 povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Dlužník byl tímto usnesením zároveň výslovně poučen podle § 108 odst. 3 IZ, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

Dne 20.10.2015 bylo soudu doručeno podání dlužníka, kde žádal o prodloužení lhůty k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení nejpozději do 15.11.2015. Vzhledem k tomu, že dlužník zálohu do zmíněného data neuhradil, soud usnesením č.j. KSUL 79 INS 32175/2014-A-28 ze dne 20.11.2015 řízení zastavil. -2-

Dne 24.11.2015 byla na účet krajského soudu složena záloha na náklady insolvenční řízení ve výši 5.000,-Kč.

Vzhledem k výše uvedenému soud tedy své usnesení č.j.-A-28 ze dne 20.11.2015 změnil tak, že řízení o insolvenčním návrhu dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Vrbička 28, 441 01 Vroutek, se nezastavuje a výrok II. zmíněného usnesení se zrušuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 25. listopadu 2015

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Jana Okrutová