KSUL 79 INS 31956/2013-A-14
č. j. KSUL 79 INS 31956/2013-A-14

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Karolíny Světlé 232/6, 408 01 Rumburk, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 79 INS 31956/2013-A-10 ze dne 14.1.2014 o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč se mění tak, že zní: Záloha na náklady insolvenčního řízení dlužníka Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Karolíny Světlé 232/6, 408 01 Rumburk, se n e u k l á d á .

Odůvodnění

Dne 12.11.2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení navrhovatele Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Karolíny Světlé 232/6, 408 01 Rumburk. Návrh na povolení oddlužení je podán na zákonem stanoveném formuláři, a je opatřen ověřeným podpisem osoby, která jej podala. Dlužník navrhl, aby soud rozhodl o úpadku a zároveň rozhodl o povolení oddlužení, přičemž navrhl, aby oddlužení bylo realizováno plněním splátkového kalendáře.

Dlužníku byla v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, uložena usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.-A-10 ze dne 14.1.2014 povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Dlužník byl tímto usnesením zároveň výslovně poučen podle § 108 odst. 3 IZ, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

Dne 31.1.2014 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka do výše uvedeného usnesení a zároveň dne 3.2.2014 doručil insolvenčnímu soudu novou darovací smlouvu, jež zaručuje uhrazení minimálě 30 % pohledávek věřitelů.

Vzhledem k výše uvedenému soud tedy usnesení č.j.-A-10 ze dne 14.1.2014 změnil tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení dlužníka Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Karolíny Světlé 232/6, 408 01 Rumburk, se neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání.

V Ústí nad Labem dne 5. února 2014

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková