KSUL 79 INS 3182/2015-A-29
č. j. KSUL 79 INS 3182/2015-A-29

Usnese ní

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele Andrey Nohové, nar. , proti dlužníku Marii anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Jimlín 45, 440 01 Louny, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č. j. KSUL 79 INS 3182/2015-A-20 ze dne 27.10.2015 o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy se mění tak, že výrok I. zní:

Řízení o insolvenčním návrhu navrhovatele Andrey Nohové, nar. proti dlužníku Marii anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Jimlín 45, 440 01 Louny, se n e z a s t a v u j e .

II. Usnesení zdejšího soudu č. j.-A-20 ze dne 27.10.2015 o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy se mění tak, že výrok II. se zrušuje.

III. Usnesení zdejšího soudu č. j.-A-20 ze dne 27.10.2015 o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy se ve výroku III. mění tak, že navrhovateli se n e u k l á d á , aby zaplatil soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

Od ůvo d ně n í

Dne 10.2.2012 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh navrhovatele Andrey Nohové, nar. proti dlužníku Marii anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Jimlín 45, 440 01 Louny.

Dlužníku byla v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, uložena usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.9.2015 č. j.-A-17 povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Dlužník byl tímto usnesením zároveň výslovně poučen podle § 108 odst. 3 IZ, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. -2-

Vzhledem k tomu, že dlužník ve stanovené lhůtě zálohu nezaplatil, soud svým usnesením č. j.-A-20 ze dne 27.10.2015 řízení o insolvenčním návrhu zastavil a uložil navrhovatelce zaplatit soudní poplatek za insolvenční návrh ve výši 2.000,-Kč.

Navrhovatelka se do výše zmíněného usnesení včas odvolala, z jejího odvolání bylo zřejmé, že žádá o osvobození od placení soudních poplatků. Soud ji tedy usnesením č. j. -A-28, ze dne 18.1.2016 přiznal osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu.

Vzhledem k výše uvedenému soud tedy své usnesení č. j.-A-20 ze dne 27.10.2015 změnil tak, že řízení o insolvenčním návrhu, se nezastavuje, výrok II. se zrušuje a výrok III. se mění tak, že se navrhovatelce neukládá zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání.

V Ústí nad Labem dne 26. ledna 2016

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková