KSUL 79 INS 31475/2015-P15-4
č. j. KSUL 79 INS 31475/2015-P15-4

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatelů (dlužníků) a) Jozefa anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Slepá ulička 191/1, 400 04 Trmice a b) Verony anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Slepá ulička 191/1, 400 04 Trmice, insolvenční správce Ing. Pavel Tlustý, IČO: 15663426, se sídlem Sládkova 449/22, 405 02 Děčín I, o přihlášce pohledávky věřitele č. 14-Cashdirect, a.s., IČO: 28971086, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č. j. KSUL 79 INS 31475/2015-P15-2 ze dne 05. 05. 2016 o odmítnutí přihlášky věřitele č. 14 Cashdirect, a.s., IČO: 28971086, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky insolvenčního věřitele č. 14 Cashdirect, a.s., IČO: 28971086, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, s e n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Dne 28. 04. 2016 byla zdejšímu soudu doručena přihláška pohledávky insolvenčního věřitele č. 14 Cashdirect, a.s., IČO: 28971086, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5. Insolvenční soud usnesením-P15-2 odmítl přihlášku pohledávky insolvenčního věřitele č. 14 Cashdirect, a.s., IČO: 28971086, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, z důvodu jejího pozdního podání s ohledem na vydané rozhodnutí KSUL 79 INS 31475/2015-A8, ve kterém insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka a vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí přihlásili své pohledávky.

Dne 09. 05. 2016 byla soudu prostřednictvím právního zástupce věřitele č. 14 Cashdirect, a.s., IČO: 28971086, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, doručeno odvolání proti vydanému usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky. V odvolání právní zástupce poukazuje na skutečnost, že přihlášená pohledávka, byla postoupena z České kanceláře pojistitelů a to z titulu náhrady plnění dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Dle usnesení Vrchního soudu v Praze 1 VSPH 33/2009-B-25, pohledávka České kanceláře pojistitelů na náhradu za plnění dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění -2-odpovědnosti z provozu vozidla se dle § 24 odst. 4 věty druhé téhož zákona ve znění účinném od 01. 01. 2008 ve spojení s § 165 odst. 2 IZ považuje v insolvenčním řízení za přihlášenou (a má dle § 165 odst. 2 IZ v insolvenčním řízení právo na uspokojení jako ostatní pohledávky podléhající přihlášení) bez ohledu na to, kdy vznikla, však jedině za předpokladu, že v inoslvenčním řízení byla věřitelem uplatněna, popř. že věřitelův požadavek na její úhradu dlužníkem vyšel v řízení jinak najevo, a musí se tak vždy stát způsobem umožňujícím zaujmout kvalifikované stanovisko k pravosti a výši této pohledávky při jejím přezkoumání.

Vzhledem k výše uvedenému, insolvenční soud tedy tímto usnesením mění usnesení o odmítnutí přihlášky věřitele č. 14 Cashdirect, a.s., IČO: 28971086, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, tak že přihláška pohledávky insolvenčního věřitele 14 Cashdirect, a.s., IČO: 28971086, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 13. května 2016

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková