KSUL 79 INS 29430/2012-A-8
č.j. KSUL 79 INS 29430/2012-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou ve věci navrhovatele Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Mšené-lázně, Školní 176, PSČ 411 19

o návrhu na nařízení předběžného opatření a odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 29430/2012-A-6 ze dne 29.listopadu 2012

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se dlužník domáhá, aby bylo zaměstnavateli dlužníka, společnosti Rotor Clip s.r.o., se sídlem Budyně nad Ohří, Pražská 403, zakázáno provádět srážky z příjmu dlužníka a tyto srážky poukazovat věřiteli Cetelem ČR a.s., a současně mu bylo nařízeno vyplácet dlužníkovi mzdu v plné výši, se odmítá.

II. Odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. -A-6 ze dne 29. listopadu 2012 se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 29. listopadu 2012 usnesením, kterým navrhovateli uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 29. listopadu 2012 a doručeno dlužníkovi zvlášť vhozením do schránky na adrese trvalého pobytu navrhovatele dne 3.12.2012. Dlužník podal dne 21.12.2012 na poštu odvolání proti citovanému usnesení a zároveň požádal odvolací soud o nařízení předběžného opatření, jehož obsahem by bylo uložení povinností zaměstnavateli dlužníka. Soudu bylo toto podání doručeno dne 27.12.2012.

O návrhu na nařízení předběžného opatření rozhoduje však v prvním stupni Krajský soud, proto podepsaný soud zhodnotil podání dlužníka jako návrh, o němž má rozhodnout sám.

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 75a o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Soud odmítl návrh na nařízení předběžného opatření, když nebylo řádně zdůvodněno a nebyly k němu přiloženy listiny, prokazující tvrzené skutečnosti. Doposud nebylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, pouze bylo zahájeno insolvenční řízení k jeho návrhu. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení jsou vyjmenovány v ustanovení § 109 a následujících insolvenčního zákona. Rozhodně mezi ně nepatří povinnost zaměstnavatele přestat provádět srážky ze mzdy dlužníka. Pokud zaměstnavatel dlužníka provádí srážky z příjmu dlužníka, což dlužník nijak neosvědčil, provádí tak zcela v souladu se zákonem. Jak je však uvedeno výše, dlužník nijak neosvědčil skutečnost, že jeho zaměstnavatel nějaké srážky z jeho příjmu provádí, v jaké výši. Proto soud návrh na nařízení předběžného opatření odmítl.

Podle ust. § 204 o.s.ř. se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle § 208 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne. Podle ust. § 57 o.s.ř. připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

V posuzované věci bylo usnesení navrhovateli doručeno dne 3. 12. 2012, patnáctidenní lhůta k odvolání začala běžet 4. 12. 2012, uběhla potom 18. 12. 2012 a 19. 12. 2012 nabylo usnesení právní moci. Odvolání bylo podáno navrhovatelem na poštu až dne 21. 12. 2012 do podatelny soudu. Protože bylo podáno opožděně, soud jej odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 3. ledna 2013

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová