KSUL 79 INS 2812/2018-A-9
č. j. KSUL 79 INS 2812/2018-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou ve věci

navrhovatele: soudního exekutora, Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, proti

dlužníkovi : Monika anonymizovano , anonymizovano , bytem Budapešťská 15, Děčín-Děčín VI-Letná 405 02

o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Soud omezuje účinek, spojený se zahájením insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou KSUL 79 INS 2812/2018, uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona.

II. Soudní exekutor, Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, 301 00 Plzeň může provést nařízenou exekuci, vedenou pod spisovou značkou 134 Ex 11227/17-008, prodejem movité věci, dražbou motorového vozidla FORD-MAX rok výroby 2016, VIN , registrační značky .

III. Výtěžek exekuce, dosažený zpeněžením movité věci bude po dobu insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkouv tomto řízení k dispozici.

Odůvodnění:

1. Dne 20. 02. 2018 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh insolvenční navrhovatelky, Moniky anonymizovano a dne 27. 2. 2018 i návrh na nařízení předběžného opatření soudního exekutora, Mgr. Ing. Jiřího Proška, na omezení účinků insolvenčního řízení. Navrhovatel předběžného opatření uvedl, že má za to, že skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužnicí je její snaha znemožnit dokončení probíhajícího exekučního řízení, konkrétně zamezit prodeji movitého majetku zajištěného v exekuci, když termín dražby motorového vozidla ve vlastnictví dlužnice byl stanoven na 6. 3. 2018. Dlužnice jedná účelově a chce zmařit nařízenou dražbu.

2. Podle ust. § 82 odst. 1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ ) může insolvenční soud nařídit předběžné opatření

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Mühlbauerová. isir.justi ce.cz které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

3. Dle § 82 odst. 2 písm. b) IZ může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) téhož zákona, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

4. Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny takové účinky, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

5. Soud se zabýval předloženým návrhem soudního exekutora, přezkoumal jím uváděné důvody nařízení předběžného opatření, jakož se podrobně zabýval i insolvenčním návrhem dlužnice, spojeným s návrhem na povolení oddlužení a dospěl k závěru, že návrh je důvodný.

6. Účelem insolvenčního řízení je řešení úpadku dlužníka některým ze způsobů stanovených insolvenčním zákonem. S ohledem na zvláštní charakter insolvenčního řízení, jímž jsou zpravidla dotčena nejen práva a právní zájmy dlužníka a věřitelů jako účastníků řízení, ale též dalších osob, vyvolává zahájení insolvenčního řízení zvláštní účinky, mezi něž náleží, mimo jiných i nemožnost provést (nařízený) výkon rozhodnutí či exekuci na majetek dlužníka, neboť insolvenční zákon upravuje specificky postup při uspokojení všech (přihlášených a zjištěných) pohledávek dlužníkových věřitelů, a zachování individuální možnosti vymáhání práv jednotlivých věřitelů by s účelem insolvenčního řízení kolidovalo.

7. Smyslem ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ je eliminovat účinky vyvolané nepoctivými insolvenčními návrhy, tedy ve snaze omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) IZ. Jedná se o to zabránit pokusům o zneužití insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškozování zájmu třetích osob nebo dlužníka. U dlužnických insolvenčních návrhů může jít zejména o záměr blokovat exekuční řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně a jejichž účelem je dosáhnout (právě) účinků zahájení insolvenčního řízení zakotvených v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ.

8. Dlužnice těsně před provedením dražby podává návrh na zahájení insolvenčního řízení, tvrdí, že je předlužena a má více věřitelů a závazky ve výši 485 502 Kč. Je bez vlastního příjmu, protože nemá práci, kterou usilovně shání, a splátkový kalendář může hradit pouze z daru, ke kterému se zavázal Zdeněk Balcar, ve výši 3 600 Kč měsíčně. Je schopna v následujících pěti letech uhradit 30,47 % závazků. Navrhuje řešení své insolvence oddlužením, v soupisu majetku uvádí motorové vozidlo Ford B Max rok výroby 2016 se zajišťovacím převodem práva ve prospěch FCE Credit s.r.o., která na vozidlo poskytla úvěr. V nynější fázi insolvenčního řízení má dlužnice plnou dispozici s návrhem, může jej vzít zpět do doby, než soud o návrhu rozhodne a zjistí úpadek dlužníka. Naopak, pokud bude dlužnici povoleno oddlužení, bude výtěžek dražby vydán do majetkové podstaty a zajištěný věřitel, který se připojil k dražbě movité věci přihláškou ze dne 23. 2. 2018, bude mít nárok na uspokojení z tohoto výtěžku.

9.Soud v jednání dlužnice vidí nepoctivý záměr a proto návrhu na nařízení předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ vyhověl.

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Mühlbauerová.

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné, a to do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. Proti předběžnému opatření nařízenému podle tohoto ustanovení se může odvolat pouze dlužník.

Odvolání nemá odkladný účinek.

Účinky nařízeného předběžného opatření zaniknou dle ust. § 146 odst. 1 IZ v případě rozhodnutí insolvenčního soudu dle ust. § 142 IZ až právní moci rozhodnutí soudu.

Ústí nad Labem dne 28. 2. 2018

Mgr. Lucie Hartlová v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Mühlbauerová.