KSUL 79 INS 27002/2014-C1-12
č.j.KSUL 79 INS 27002/2014-C1-12 79 ICm 3330/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 13. 2. 2018 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní, v právní věci

žalobce: Wechter business, s.r.o., IČO: 01963732 se sídlem Sokolovská 428/130, Praha 8, zastoupený Mgr. MgA. Michalem Šalomounem, Ph.D., advokát, se sídlem Bráfova tř. 52, Třebíč,

proti

žalované: AK2H insolvence v.o.s., IČO: 01885073, se sídlem Pařížská 1218/7, 400 01 Ústí nad Labem,

o žalobě o určení, že pohledávka nadále trvá,

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávka věřitele č. 7 Wechter Business, s.r.o., IČO: 01963732, Adresa: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8-Karlín nadále trvá, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz -2-

Odůvodnění:

1.Žalobce se žalobou ze dne 17. 7. 2017 domáhá vydání rozhodnutí, kterým bude určeno, že jeho pohledávka přihlášená v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.přihláškou P7 nadále trvá. V žalobě žalobce tvrdí, že dne 10. 7. 2017 vydal Krajský soud v Ústí nad Labem usnesení, ve kterém rozhodl, že se k jeho přihlášce P7 nepřihlíží a právní mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí. Namítá, že podle odůvodnění, mělo jít o rozhodnutí vydané podle §186 odst. 1 IZ, které navrhl dne 30. 6. 2017 insolvenční správce. V insolvenčním rejstříku však žádný takový návrh insolvenčního správce obsažen není a proto nebyl splněn předpoklad pro vydání výše uvedeného usnesení. Nebyla splněna ani další podmínka pro vydání rozhodnutí, která je obsažena v ustanovení § 186 odst. 1 IZ, která zní: Jestliže pohledávka přihlášeného věřitele byla v průběhu insolvenčního řízení uspokojena nebo zanikla jiným způsobem a přihlášený věřitel nevzal přihlášku bez zbytečného odkladu zpět, insolvenční soud jeho účast v insolvenčním řízení ukončí rozhodnutím, které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci. Proti tomuto rozhodnutí, které musí být odůvodněno, nejsou opravné prostředky přípustné; v odůvodnění však insolvenční soud vždy uvede důvod zániku pohledávky. Žalobce v žalobě tvrdí, že pohledávka nebyla uspokojena, ani nezanikla jinak a žalobce neměl jakoukoliv povinnost brát přihlášku zpět. Ze strany insolvenčního správce na něj byl vyvíjen nátlak, aby přihlášku zpět vzal a byly mu podsouvány i důvody, že jeho pohledávka zanikla, ale není to pravda. V průběhu řízení došlo k výmazu exekutorského zástavního práva, kterým byla pohledávka zajištěna a toto exekutorské právo bylo zapsáno v listu vlastnictví, to však neznamená, že pohledávka zanikla, ale stále existuje. Žalobce pohledávku řádně přihlásil, byla zjištěna jako zajištěná a tak má být i uspokojena jinak ji totiž uspokojit nelze. Soud měl rovněž povinnost uvést důvod zániku pohledávky, ale usnesení soudu takový důvod neuvádí. Občanský zákoník uvádí důvody zániku pohledávky jako je například splnění, prominutí dluhu či další, ale žádný ze způsobu zániku pohledávky nenastal. Žalobce se domáhá podle ustanovení § 186 odst. 2 IZ, aby soud rozhodl, že jeho pohledávka nadále trvá.

2.K žalobě se vyjádřila insolvenční správkyně, žalovaná. Uvedla, že zjistila, že na příslušných listech vlastnictví, na kterých je sepsána položka n2 soupisu majetkové podstaty, bylo v době přezkumu, ale nyní není, zapsáno zástavní právo žalobce. V době, kdy byla pohledávka žalobce přezkoumávána, byl považován za věřitele se zajištěnou pohledávkou, protože v katastru nemovitostí bylo ještě zapsáno exekutorské zástavní právo, zapsané z podnětu původního věřitele společnosti FINANCE PLUS s.r.o. Původní věřitel postoupil pohledávku žalobci, na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20. 11 2014. Následně, dne 3. 9. 2015 podal soudní exekutor návrh na výmaz zástavního práva z příslušného listu vlastnictví a dne 9. 10. 2015 bylo zástavní právo z katastru nemovitostí vymazáno. Žalobci se již nepodařilo v katastru nemovitostí provést vklad zástavního práva, a i když se o to třikrát pokusil, ale návrh na vklad měl pokaždé vady a k jeho provedení nedošlo. Podle ustanovení § 248 odst. 2 IZ by nyní získané zástavní právo bylo již neúčinné v souladu s ustanovením § 186 IZ a žalobce tedy měl vzít svoji přihlášenou pohledávku zpět co do pořadí, tedy vzít zpět její zajištění. Ke splnění této povinnosti jej správkyně vyzývala 24. 3. 2017 ale zásilka se vrátila správkyni jako nedoručená, protože adresát neměl poštovní schránku. Výzvu tedy správkyně zaslala znovu na sídlo žalobce dne 10. 4. 2017, kdy si ji žalobce převzal, ale přihlášku ohledně zajištění zpět nevzal. Insolvenční správkyně insolvenčnímu soudu navrhla, aby vydal rozhodnutí, kterým ukončí účast žalobce v insolvenčním řízení podle § 186 IZ, a nebude uspokojován ani jako nezajištěný věřitel vzhledem k tomu, že věřitel podáním přihlášky, ve které se dovolával zajištění, volil budoucí způsob uspokojení své pohledávky mimo splátkový kalendář a pozdější dispozice s uplatněním zajištěním pohledávky

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Prošková. -3-tak, že ho vezme zpět, nemůže být důvodem pro to, aby byl dodatečně zařazen do splátkového kalendáře. Žalobci nárok v insolvenčním řízení zanikl a insolvenční soud správně ukončil jeho účast v insolvenčním řízení, protože není důvod, aby byl nadále zařazen mezi přihlášené věřitele. Návrh insolvenční správkyně na ukončení řízení žalobce byl 26. 7. 2017 zveřejněn v oddíle B-38 insolvenčního rejstříku ale není kogentní podmínkou pro to, aby soud mohl vydat rozhodnutí podle ustanovení § 186 odst. 1 IZ. Soud může rozhodnout i bez tohoto návrhu, co se týká tvrzení žalobce, že jeho pohledávka nezanikla, žádný ze způsobů předpokládaným zákonem insolvenční správkyně uvádí, že zástavní právo žalobce není v katastru nemovitostí zapsáno, protože 9. 10. 2015 bylo v katastru nemovitostí vymazáno, tudíž neexistuje, což je právě důvodem k ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení. Pohledávka žalobce nezanikla, ale nemůže být uspokojena v insolvenčním řízení. Navíc dne 31. 10. 2017 u insolvenčního soudu proběhlo jednání o zrušení oddlužení dlužnice a na majetek dlužnice byl prohlášen konkurs, žalobci nebrání nic vymáhat svoji pohledávku za dlužnicí po skončení insolvenčního řízení, neboť výsledkem jejího insolvenčního řízení nemůže být osvobození od placení dalších dluhů.

3. Soud provedl důkaz spisem Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. KSUL 79 INS 27002/2014 z něhož zjistil, že dlužnice Hana Sypecká podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení svého oddlužení dne 6. 10. 2014. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 79 INS 27003/2014-A-14 byl zjištěn úpadek dlužnice a povoleno její oddlužení. Z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů ze dne 24. 3. 2015 soud zjistil, že přihláška žalobce přihlášená přihláškou P7 ve výši 154.305,-Kč byla insolvenčním správcem uznána jako zajištěná a vykonatelná co do výše 127.220,-Kč. Z přezkumného listu insolvenční správkyně vyplývá, že tato pohledávka byla zjištěna. Podáním ze dne 19. 4. 2017 insolvenční správkyně, žalovaná, navrhla, aby postupoval soud s ustanovením § 186 IZ a rozhodl o zániku pohledávky žalobce co do pořadí v rámci zajištění. Ze soupisu majetkové podstaty dlužnice soud zjistil, že plnění byly v části nemovitý majetek n2 sepsány garáž, číslo jednotky-357/17 bez č.p., která je zapsána na listu vlastnictví číslo 10925, stojící na pozemku 1416/177, podíl na společných částech 190/6270 na listu vlastnictví číslo 4164, pozemek par. č. 1416/177-spoluvlastnický podíl 2/66 na č.l. vlastnictví 4164 , vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro katastrální území Ústí nad Labem. V době soupisu majetkové podstaty na listech vlastnictví bylo zapsáno zástavní právo pro žalobce, podle rozhodčího nálezu Mgr. Romana Kučery.

4. Dlužnici bylo schváleno oddlužení usnesením č.j.-B-4, ale protože neplnila své povinnosti v oddlužení, soud na majetek dlužnice rozhodnutím č. j. KSUL 79 INS 27002/2014-B-16 prohlášen konkurs, její oddlužení bylo zrušeno 6. 10. 2016. Po odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení usnesením 2VSPH 2065/2016-B-22 ze dne 9. 1. 2017 s tím, že soud neuvedl, jaké konkrétní pohledávky nezajištěných věřitelů byly vůči dlužnici do insolvenčního řízení přihlášeny. Zda a v jakém rozsahu byly tyto pohledávky zjištěny a v jakém rozsahu byly pojaty do schváleného oddlužení, jaký byl obsah tohoto rozhodnutí a jak konkrétně bylo schválené oddlužení dlužnicí plněno. Místo toho se soud omezil jen na vágní údaj, že se do insolvenčního řízení přihlásilo 9 nezajištěných věřitelů s pohledávkami ve výši 110.518,05,-Kč, který nevypovídá nic o tom, jaká je výše nezajištěných pohledávek pojatých do splátkového kalendáře a zda byly všechny zjištěny. Tím se stalo rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem nepřezkoumatelné.

5. Dlužnice dále neplnila svoje povinnosti v insolvenčním řízení, proto soud znovu nařídil jednání o kontrole splátkového kalendáře, při kterém zjistil, že dlužnice neplní splátkový kalendář, vznikly jí nové dluhy a soud I. stupně opět zrušil oddlužení dlužnice a prohlásil na její majetek konkurs. Dlužnice se opět odvolala, byla vyzvána, jak Krajským soudem v Ústí nad Labem, tak i

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Prošková. -4-později soudem Vrchním, aby svoje podání doplnila a uvedla, v čem spatřuje nesprávnost vydaného rozhodnutí o zrušení oddlužení, což nesplnila a její odvolání bylo odmítnuto.

6.Dále soud provedl důkaz přihláškou P7, ze které zjistil, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení Hany Sypecké dne 16. 2. 2015 pohledávku v celkové výši 154.305,-Kč jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužnice, který byl sepsán v soupisu majetkové podstaty pod položkou n2, částečně vykonatelnou, co do výše 127.220,-Kč. Usnesením ze dne 10. 7. 2017 č. j. KSUL 79 INS 27002/2014-P7-3 soud vyslovil, že k přihlášce pohledávky věřitele č.7 Wechter Business, s.r.o., žalobce se nepřihlíží a právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí. Soud ukončení účasti žalobce v insolvenčním řízení odůvodnil tím, že pohledávka žalobce byla zjištěna v plné výši jako zajištěná a ve výši 127.220,-Kč jako vykonatelná ale na listech vlastnictví, osvědčujících vlastnické právo dlužnice k uvedeným nemovitostem, není zapsáno zástavní právo ve prospěch věřitele č. 7. Insolvenční správkyně dotazem na Katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem, zjistil, že dne 3. 9. 2015 dal exekutor podnět k výmazu zástavního práva, protože byla ukončena exekuce a zaniklo jeho pověření k jejímu vedení. Dne 9. 10. 2015 byl proveden výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Věřitel svoji přihlášku v insolvenčním řízení nevzal zpět a insolvenční správce navrhl, aby byla účast žalobce v řízení ukončena, protože přihláškou žalobce zvolil budoucí způsob uspokojení své pohledávky mimo splátkový kalendář a jeho právo ze zajištění zaniklo. Proti usnesení vyšší soudní úřednice, jímž byla účast žalobce v insolvenčním řízení ukončena, podal žalobce námitky, ve kterých uvedl, že nesouhlasí s rozhodnutím soudu o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení, protože jeho pohledávka nebyla uspokojena, ani nezanikla a neměl povinnost ji brát zpět, ze strany insolvenčního správce na něj byl vyvíjen nátlak, aby přihlášku vzal zpět a byly mu podsouvány důvody, aby přihlášku vzal zpět a byly mu podsouvány důvody, že jeho přihláška zanikla, ale není to pravda, stále existuje. Pohledávka byla zjištěna, pohledávku nikdo nepopřel a proto má být usnesení Krajského soudu č. j.-P7-3 zrušeno. Soudkyně rozhodla o námitkách tak, že je neuznala jako důvodné a usnesení Krajského soudu potvrdila.

7.Žalobce podal u soudu žalobu, kterou se domáhá, aby bylo určeno, že jeho pohledávka trvá, i když neuvádí, z jakého majetku by mohla být uspokojena. Ze zajištěného majetku ji uspojit nelze, protože žalobce současně s postoupenou pohledávkou žalobce nenabyl i zástavní právo. Nebylo mu původní věřitelem postupní smlouvou převedeno a to byl i důvod jeho výmazu a opětovného nevložení do katastru nemovitostí. Z nezajištěného majetku také nelze pohledávku žalobce uspokojit, protože splátkový kalendář byl schválen a podáním přihlášky, ve které se dovolával zajištění, volil budoucí způsob uspokojení své pohledávky mimo splátkový kalendář a pozdější dispozice s uplatněním zajištěním pohledávky tak, že ho vezme zpět, nemůže být důvodem pro to, aby byl dodatečně zařazen do splátkového kalendáře, ani do uspokojení z nezajištěného majetku během konkursu na majetek dlužnice. Do řízení se dne 16. 2. 2015 přihláškou č. P 7 přihlásil věřitel č. 7-Wechter Business, s.r.o.. Přihlášená částka činí 154.305,00 Kč a pohledávka byla přihlášena jako zajištěná zástavním právem, vzniklém na základě smlouvy o úvěru . Původním věřitelem dlužnice byla společnost FINANCE PLUS, s.r.o., která s dlužnicí uzavřela smlouvu o úvěru č. 0001/2010 dne 24. 6. 2010. Ve smlouvě o úvěru bylo mezi dlužnicí a původním věřitelem sice sjednáno zástavní právo k zajištění závazku, toto právo nebylo vloženo do Katastru nemovitostí, jak vyplývá z výpisu z této databáze k datu převodu pohledávky na dalšího věřitele z původního věřitele dlužnice, FINANCE PLUS, s.r.o.. Jestli nebyl vůbec podán návrh na vklad zástavního práva, či zda Katastrální úřad jej neprovedl pro formální nedostatky smlouvy, soud nezkoumal. Společnost FINANCE PLUS, s.r.o. postoupila pohledávku vůči dlužnici na věřitele Wechter Business, s.r.o. Smlouvou o postoupení pohledávky č. 20112014. Ve smlouvě o postoupení pohledávky je sice uvedeno, že pohledávka je zajištěná zástavním právem, ale opět nedošlo k vkladu zástavního práva do Katastru nemovitostí. Zajišťovací právo bylo však nakonec zřízeno na základě Exekučního příkazu Mgr. Petra Jaroše, soudního exekutora, který byl

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Prošková. -5-pověřen vedením exekuce ve prospěch původního věřitele dlužnice, FINANCE PLUS, s.r.o.. Toto právo bylo vloženo do Katastru nemovitostí. Poté, kdy exekutorovi zaniklo pověření k exekuci, dal návrh na výmaz zástavního práva z Katastru nemovitostí. K výmazu došlo 9. 10. 2015. Nyní není žádná nemovitost dlužnice zastavena ve prospěch věřitele č. 7. 8. V době vzniku pohledávky na základě smlouvy o úvěru dlužnice a věřitele FINANCE PLUS, s.r.o. byl účinný občanský zákoník č.40/1964 Sb., který ve své ustanovení § 157 odst. 1 stanovil, že zástavní právo k nemovitým věcem a k bytům nebo nebytovým prostorům ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu vzniká vkladem do katastru nemovitostí, nestanoví-li zákon jinak. Právní vztahy, vzniklé během účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. je nutné posuzovat podle něho. Ostatně i současná právní úprava váže vznik zástavního práva na jeho vklad do katastru nemovitostí. Zástavní právo ve prospěch původního věřitele na základě smlouvy o úvěru nikdy nevzniklo a tak ani nemohlo přejít na věřitele č. 7. 9. Soud žalobu zamítl, protože i když pohledávka žalobce může být uspokojena po skončení insolvenčního řízení, takže nezanikla a trvá, nemůže být uspokojena z majetkové podstaty dlužnice, protože zajištění žalobce nemá a uspokojení z nezajištěného majetku se v době přihlášení pohleávky do insolvenčního řízení nedomáhal a tudíž je vázán tím, z jakého pohledávku navrhoval uspokojit již na počátku insolvenčního řízení. 9. Ohledně nákladů řízení soud rozhodl tak, že je nepřiznal žádnému z účastníků, protože ve věci úspěšný žalovaný náhradu nákladů řízení vůči žalobci neuplatnil, nebyl zastoupen advokátem ani se nedostavil k soudu a ani neplatil soudní poplatek.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Ústí nad Labem 13. 2. 2018

Mgr. Lucie Hartlová,v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Prošková.