KSUL 79 INS 26256/2013-A-12
č. j. KSUL 79 INS 26256/2013-A-12

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl asistentkou soudce Mgr. Terezou Belákovou, v insolvenční věci navrhovatele dlužníka Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Na Borku 1606, 431 11 Jirkov, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužníka,

takto:

Výrok usnesení ze dne 4.11.2013, č.j. KSUL 79 INS 26256/2013-A-10 se m ě n í tak, že soud u k l á d á dlužníku Miroslavě anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Na Borku 1606, 431 11 Jirkov, povinnost, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení z a p l a t i l z á l o h u na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, v.s. 7944262563, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo v hotovosti v pokladně soudu v prvním patře budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Dne 23.9.2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem, doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Na Borku 1606, 431 11 Jirkov. Návrh na povolení oddlužení je podán na zákonem stanoveném formuláři, a je opatřen ověřeným podpisem osoby, která jej podala. Dlužník navrhl, aby soud rozhodl o úpadku a zároveň rozhodl o povolení oddlužení, přičemž navrhl, aby oddlužení bylo realizováno plněním splátkového kalendáře.

Z návrhu na povolení oddlužení podaného dlužníkem, jež se posuzuje spolu s dalšími okolnostmi ke dni podání návrhu, vyplývalo, že dlužník by za stávající situace nemohl splnit jednu z podmínek institutu oddlužení, a to takovou, že každý z dlužníkových věřitelů musí být ze své pohledávky uspokojen v minimální výši 30 %. Soud výpočtem zjistil, že dlužník by za příštích 5 let nemohl ze svého příjmu zaplatit věřitelům minimálně 30 % jejich pohledávek, neboť výše jeho příjmů mu neumožňuje zaplatit věřitelům potřebnou měsíční částku, proto byla dlužníku usnesením ze dne 4.11.2013, č.j.-A-10 uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč.

Dne 7.11.2013 byl soud doručen souhlas dlužníka s tím, aby mu byla strhávána částka ve výši 200,-Kč měsíčně z jeho nezabavitelné částky. S touto částkou by byl dlužník schopen za pět let trvání oddlužení zaplatit věřitelům 37% závazků.

Podle § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Na základě podaného navýšení příjmů dlužníka soud prvního stupně napadené rozhodnutí přezkoumal a dospěl k závěru, že s ohledem na dodatečné doplnění požadovaných příloh návrhu na povolení oddlužení, již bude možné oddlužení povolit a snížit tak zálohu na náklady insolvenčního řízení. Vzhledem k tomu, že dlužník navrhl oddlužení plněním splátkového kalendáře, je v insolvenčním řízení nutné zajistit prostředky na hotové výdaje insolvenčního správce a na jeho odměnu za dobu před účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (s ohledem na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B-19). Soud proto podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů rozhodl o povinnosti navrhovatele zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši uvedené ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 201 a § 204 odst. 1 o. s. ř. ve smyslu § 7 IZ).

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání (§ 108 odst. 3 IZ).

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta ke splnění uložené povinnosti však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 13. listopadu 2013

Mgr. Tereza Beláková v. r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková