KSUL 79 INS 2584/2016-A-37
KSUL 79 INS 2584/2016-A-37

KSUL 79 INS 23058/2014 1 VSPH 649/2015-A-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužníků Radmily Zoubkové, IČO: 76058468 a Jiřího Zoubka, IČO: 62760513, oba bytem v Mostě, Radniční 1/2, Most, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 23058/2014-A-29 ze dne 18.března 2015

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 23058/2014-A-29 ze dne 18.března 2015 s e m ě n í tak, že se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužníkům neukládá.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 79 INS 23058/2014-A-29 ze dne 18.března 2015 uložil Radmile Zoubkové a Jiřímu Zoubkovi (dále jen dlužníci), aby společně a nerozdílně zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-KČ.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dne 25.8.2014 byl soudu doručen insolvenční návrh Radmily Zoubkové a Jiřího Zoubka (dále dlužníci). Z insolvenčního návrhu vyplývá, že dlužníci mají závazky ve výši 18.552.671,97,-Kč vůči dvěma věřitelům. Vlastní nemovitost, jejíž hodnota činí 8-9 mil. Kč. Soud dále odkázal na ust. § 108 insolvenčního zákona a doplnil, že s ohledem na skutečnost, že dlužníci požadují, aby jejich úpadek byl řešen konkursem, je nutné zajistit hotové prostředky pro výdaje insolvenčního správce a na jeho odměnu, proto výši zálohy stanovil na 5.000,-Kč. 1 VSPH 649/2015

Proti tomuto usnesení dlužníci včas odvolali a požadovali, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentovali zejména tím, že záloha na náklady insolvenčního řízení je nepřiměřeně vysoká. Dlužníci jsou ochotni nějakou částku uhradit, protože očekávají mírné zvýšení příjmů.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 25.8.2014 byl soudu prvního stupně doručen insolvenční návrh, kdy v jeho záhlaví je uvedeno Navrhovatel-insolvenční dlužník: manželé: Jiří Zoubek a Radmila Zoubková . V insolvenčním návrhu se dále Jiří Zoubek označil jako navrhovatel a uvedl, že má závazky z podnikání, které není schopen hradit, popisuje okolnosti, proč se dostal do úpadku, a doplňuje, že jeho manželka Radmila Zoubková již nepodniká a z podáním insolvenčního návrhu souhlasí. O tom, že by jeho manželka měla nesplacené pohledávky, se Jiří Zoubek nevyjadřuje. Nakonec navrhuje, aby soud zjistil jeho úpadek a prohlásil konkurs na majetek dlužníka. K insolvenčnímu návrhu jsou připojeny povinné seznamy podle ust. § 104 insolvenčního zákona, které jsou podepsány oběma manželi.

Soud prvního stupně usnesením č.j. KSUL 79 INS 23058/2014-A-21 ze dne 22.1.2015 dlužníkům uložil povinnost zaplatit zálohu na ve výši 30.000,-Kč. Odvolací soud usnesením č.j. 3 VSPH 284/2015-A-26 ze dne 18.2.2015 toto usnesení zrušil.

Podle § 97 odst. 1 a 5 insolvenčního zákona plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle ust. § 103 insolvenčního zákona a zákonem požadovanými přílohami, kterými jsou v případě insolvenčního návrhu dlužníka podle ust. § 104 insolvenčního zákona zejména seznam majetku dlužníka včetně jeho pohledávek s uvedením jeho dlužníků (seznam majetku), seznam jeho závazků s uvedením jeho věřitelů (seznam závazků) a seznam jeho zaměstnanců, které musejí mít náležitosti stanovené v ust. § 104 odst. 2 až 4, 5 insolvenčního zákona.

Dlužník, který hodlá řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením, musí podat spolu s insolvenčním návrhem i návrh na povolení oddlužení (ust. § 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 insolvenčního zákona). Obsahové náležitosti návrhu na povolení oddlužení stanoví ust. § 391 insolvenčního zákona. 1 VSPH 649/2015

Podle ust. § 394a insolvenčního zákona zavedeného s účinností od 1.1.2014 (novelou insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 294/2013 Sb.) mohou manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu (odst. 1 insolvenčního zákona). Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka (odst. 3 insolvenčního zákona).

Podle ust.§ 391 odst. 3 insolvenčního zákona lze podat návrh na povolení oddlužení (či společný návrh manželů na povolení oddlužení) pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (ust.§ 23 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení).

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že společný insolvenční návrh mohou podat manželé jen v případě, když s insolvenčním návrhem podají také návrh na povolení oddlužení. Poté, kdy by měl takový společný insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužený všechny požadované náležitosti, soud rozhodne o povinnosti manželů jako nerozlučných společníků, kteří se považují za jednoho dlužníka, zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Z uvedených zjištění vyplývá, že v záhlaví insolvenčního návrhu jsou označeni jako navrhovatelé společně manželé Jiří Zoubek a Radmila Zoubková, k insolvenčnímu návrhu ale není připojen návrh na povolení oddlužení. Z obsahu dále vyplývá, že návrh zřejmě podává pouze Jiří Zoubek a požaduje, aby byl zjištěn jeho úpadek, který bude řešen konkursem, když jeho manželka Radmila Zoubková s podáním insolvenčního návrhu souhlasí.

Proto je nutné se nejdříve zabývat tím, zda se skutečně jedná o insolvenční návrh, který spolu podávají manželé Jiří Zoubek a Radmila Zoubková nebo zda se jedná pouze o insolvenční návrh, který pouze podává Jiří Zoubek a jeho manželka Radmila Zoubková pouze vyjádřila souhlas jeho podáním.

V případě, kdyby se dlužníci manželé Jiří Zoubek a Radmila Zoubková společným insolvenčním návrhem domáhali zjištění úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek, tak zásadně nepřichází v úvahu, aby jejich insolvenční návrh byl projednán společně, a to již proto, že prohlášením konkursu na majetek dlužníka podle ust. § 268 insolvenčního návrhu zaniká společné jmění manželů. Proto by byl soud prvního stupně povinen takový insolvenční návrh vyloučit ohledně každého z manželů k samostatnému projednání. Až poté bude možné posoudit, zda tyto samostatné návrhy mají všechny požadované náležitosti, 1 VSPH 649/2015 a teprve potom lze rozhodnout o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení u každého z dlužníků zvlášť a posoudit její výši.

V případě, že se jedná o samostatný insolvenční návrh Jiřího Zubka, není možné za dlužníka označovat manžele Radmilu Zoubkovou a Jiřího Zoubka a nelze jim společně a nerozdílně uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení zahájeného pouze na návrh Jiřího Zubka.

Za této situace nebyly dány podmínky k rozhodnutí o povinnosti dlužníků k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkům neukládá.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

V Praze dne 4. listopadu 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková