KSUL 79 INS 25816/2014-B-27
č. j. KSUL 79 INS 25816/2014-B-27

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Michala anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Antonína Sovy 633, 418 01 Bílina, insolvenční správce Mgr. Martin Kolář, IČO: 66249996, se sídlem Na Vinici 1227/30, 405 02 Děčín IV-Podmokly,

o výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké, panu Davidovi Langerovi,

II. Soud u d ě l u j e souhlas s tím, aby insolvenční správce Mgr. Martin Kolář, IČO: 66249996, se sídlem Na Vinici 1227/30, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zpeněžil mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Antonína Sovy 633, 418 01 Bílina, tento nemovitý majetek: vlastnických práv k bytové jednotce č. 610/3 nacházející se v budově Teplické předměstí č. p. 610, 611, 612, 613, 614, 615 stojící na parcele č. 1683/83, včetně spoluvlastnických podílů o velikosti 542/38315 ke společným částem domu a pozemku, vše zapsané na Listu Vlastnictví č. 6262 a č. 6690, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice, okres Teplice, obec Bílina, katastrální území Bílina.

III. Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za podmínek:

-majetek bude prodán osobě dlužníku blízké, a to panu Davidovi Langerovi,

majetek bude prodán minimálně za obvyklou cenu stanovenou znaleckým posudkem, -kupní cena bude uhrazena před podpisem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy, -náklady zpeněžení nepřesáhnou 5% dle § 298 odst. 4 Insolvenčního zákona

IV. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném ve výroku ad II. zanikají zpeněžením věci.

V. Platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetku mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do skončení insolvenčního řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Dne 08. 02. 2016 byla soudu doručena žádost osoby dlužníku blízké, pana Davida anonymizovano , , o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Souhlasné stanoviska věřitelského výboru s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty byla soudu doručena dne 22. 04. 2016 a 25. 04. 2016 (č. l. B-24 a B-25). Zajištěný věřitel č. 9 Česká správa sociálního zabezpečení taktéž souhlasí s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a spolu s tím ve svém sdělení ze dne 18. 02. 2016 (č. l. B-19) stanovil podmínky prodeje, kdy majetek bude prodán osobě dlužníku blízké, a to panu Davidovi Langerovi, , minimálně za obvyklou cenu stanovenou znaleckým posudkem, kupní cena bude uhrazena před podpisem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy a náklady zpeněžení nepřesáhnou 5% dle § 298 odst. 4 Insolvenčního zákona.

Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Soud tedy rozhodl tak, jak je ve výroku I. uvedeno a povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké, panu Davidovi Langerovi,

Podle § 286 odst. 1 IZ, lze majetkovou podstatu zpeněžit:

a) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, b) prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, c) prodejem majetku mimo dražbu.

Podle ust. § 289 odst. 1 IZ, může insolvenční správce uskutečnit prodej mimo dražbu se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.

Podle ust. § 289 odst. 2 IZ, lze při prodeji mimo dražbu kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku.

Ve výroku III. a IV. tohoto usnesení insolvenční soud uvedl podmínky prodeje mimo dražbu a poučil věřitele podle § 299 odst. 2 IZ o tom, že zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném ve výroku ad II. zanikají zpeněžením věci.

Ve výroku V. tohoto usnesení upozornil insolvenční soud podle ust. § 289 odst. 3 IZ na podmínky, za nichž lze v incidenčním sporu napadat platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení mimo dražbu.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto usnesení lze však do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení podat námitky ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem; o námitkách rozhodne předseda senátu. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb.).

V Ústí nad Labem dne 23. května 2016

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková