KSUL 79 INS 24871/2014-B-21
č. j. KSUL 79 INS 24871/2014-B-21

Usnese ní

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatelů-manželů dlužníka a) Barbory anonymizovano , anonymizovano a dlužníka b) Jiřího anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Poláčkova 3237/4, 400 11 Ústí nad Labem, insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO: 29414873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, o výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké, panu Jiřímu anonymizovano , nar. , trvale bytem

II. Soud u d ě l u j e souhlas s tím, aby insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO: 29414873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, zpeněžil mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka a) Barbory anonymizovano , anonymizovano a dlužníka b) Jiřího anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Poláčkova 3237/4, 400 11 Ústí nad Labem, tento ne movitý majetek: bytová jednotka č. 3237/3 obsažená v budově č.p. 3237 a 3238 včetně příslušenství a podílu s polečných částech domu č.p. 3237 a 3238 a pozemkových parcelách zast. plochy p.č. 175/12 a 175/13 v k.ú. Dobětice, obec a okres Ústí nad Labem, vše zapsané na LV 1395..

za prode jní cenu 880.000,-Kč.

III. Prode j mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za podmínek:

-majetek bude prodán osobě dlužníku blízké, a to panu Jiřímu anonymizovano , , trvale bytem za cenu stanovenou ve znaleckému posudku a to 880.000,-Kč, -kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

IV. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedené m ve výroku ad I. zanikají zpeněžením věci.

V. Platnost s mluv, kterými došlo ke zpeněžení majetku mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu ne jpozdě ji do skončení insolvenčního řízení.

Od ůvo d ně n í:

Dne 28.1.2015 byla soudu doručena žádost osoby dlužníku blízké, pana Jiřího anonymizovano , nar. , trvale bytem o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Dne 8.6.2015, bylo soudu doručeno podání zajištěného věřitele Česká spořitelna, a.s., kde vyjádřil souhlas s udělením výjimky ze zákazů nabývání majetku z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké a navrhl, aby byl nemovitý majetek prodán, za minimální prodejní cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 880.000,-Kč, a to panu Jiřímu anonymizovano .

Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Soud tedy rozhodl tak, jak je ve výroku I. uvedeno a povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké, panu Jiřímu anonymizovano , nar. trvale bytem

Podle § 286 odst. 1 IZ, lze majetkovou podstatu zpeněžit:

a) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, b) prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, c) prodejem majetku mimo dražbu.

Podle ust. § 289 odst. 1 IZ, může insolvenční správce uskutečnit prodej mimo dražbu se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.

Podle ust. § 289 odst. 2 IZ, lze při prodeji mimo dražbu kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku.

Ve výroku II. a III. tohoto usnesení insolvenční soud uvedl podmínky prodeje mimo dražbu a poučil věřitele podle § 299 odst. 2 IZ o tom, že zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném ve výroku ad I. zanikají zpeněžením věci.

Ve výroku IV. tohoto usnesení upozornil insolvenční soud podle ust. § 289 odst. 3 IZ na podmínky, za nichž lze v incidenčním sporu napadat platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení mimo dražbu.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 24. srpna 2015

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Jana Okrutová