KSUL 79 INS 24760/2012-B-48
č. j. KSUL 79 INS 24760/2012-B-48

Usnese ní

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Jany anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Želenice 45, 434 01 Želenice, insolvenční správce IREKON v.o.s., IČO: 28781309, se sídlem Palackého 211, 511 01 Turnov,

o výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu,

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké panu Štefanu Püspöki, , přímým prodeje m za minimální cenu 425.000,-Kč.

Od ůvo d ně n í:

Dne 8. 7. 2016 byla soudu doručena žádost osoby dlužníku blízké, pana Štefana Püspöki, trvale bytem , o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soud dne 12. 7. 2016 vyzval zajištěného věřitele č. 15 BP Integralis Limited, jiné reg. č. 255048, se sídlem Diagorou 4, Kermia Building, 6th Floor, Office 601, PC 1097, Nikósia, Kypr, zda souhlasí, s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, popřípadě za jakých podmínek. Dne 9. 9. 2016 bylo soudu doručeno vyjádření zajištěného věřitele, ve kterém souhlasí s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. isir.justi ce.cz

Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Soud, který zároveň vykonává funkci věřitelského výboru, tedy rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno a povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké panu Štefanu Püspöki, trvale bytem přímým prodejem za minimální cenu 425.000,-Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne ní o dvo lá ní přípus t né .

V Ústí nad Labem dne 6. ledna 2017

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková