KSUL 79 INS 23093/2012-A-13
č.j. KSUL 79 INS 23093/2012-A-13

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudní tajemnicí Miroslavou Fábryovou v insolvenční věci dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Sídliště 66, 439 26 Libčeves, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužníků,

takto:

Výrok usnesení ze dne 12.11.2012, č.j. KSUL 79 INS 23093/2012-A-12 se m ě n í tak, že soud u k l á d á dlužníku Václavu Kotrčovi, anonymizovano , trvale bytem Sídliště 66, 439 26 Libčeves, povinnost, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení z a p l a t i l z á l o h u na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, v.s. 7944230932, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo v hotovosti v pokladně soudu v prvním patře budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Dne 21.9.2012 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Sídliště 66, 439 26 Libčeves.

Vzhledem k tomu, že dlužník nedoplnil svůj návrh na povolení oddlužení, kdy soudu nedoručil listiny dokládající navýšení jeho příjmu, např. darovací smlouvu atp., na které byl usnesením ze dne 23.10.2012, č.j.-A-10 vyzván, dospěl soud k závěru, že s ohledem na to, že nejsou splněny podmínky oddlužení, oddlužení nebude možné povolit a úpadek bude řešen konkursem. Proto soud dlužníku uložil usnesením ze dne 12.11.2012, č.j.-A-12 povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

Dne 16.11.2012 byly soudu doručeny listiny, na které byl dlužník usnesením ze dne 23.10.2012, č.j.-A-10 vyzván a zároveň zažádal o snížení zálohy. S přihlédnutím k doplnění návrhu na povolení oddlužení o darovací smlouvu, která dává záruku, že dlužník uhradí 30 % pohledávek svým nezajištěným věřitelům, soud zálohu na náklady insolvenčního řízení snížil na částku 3.000,-Kč.

Podle § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Na základě podaného odvolání soud prvního stupně napadené rozhodnutí přezkoumal a dospěl k závěru, že s ohledem na dodatečné doplnění požadovaných příloh návrhu na povolení oddlužení, již bude možné oddlužení povolit a žádosti o snížení zálohy tak vyhověl. Vzhledem k tomu, že dlužník navrhl oddlužení plněním splátkového kalendáře, je v insolvenčním řízení nutné zajistit prostředky na hotové výdaje insolvenčního správce a na jeho odměnu za dobu před účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (s ohledem na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B-19). Soud proto podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů rozhodl o povinnosti navrhovatele zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši uvedené ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 201 a § 204 odst. 1 o. s. ř. ve smyslu § 7 IZ).

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání (§ 108 odst. 3 IZ).

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta ke splnění uložené povinnosti však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 20. prosince 2012

Miroslava Fábryová v. r. soudní tajemnice

Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová